k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Vršovická

14. 2. 2017 — k47 (♪)

Vždycky se divím, když se někdo přizná, že nemá z praž­ského Hlav­ního Ná­draží a Sherwo­odu (jak se říká parku před Hla­vá­kem) dobrý pocit. Je pravda, že je to tam plné bez­do­movců a po­div­ných in­di­vi­duí, ale sám jsem si tam nikdy ne­při­pa­dal v ohro­žení. Možná to tam působí trochu zlo­věstně, ale je to taková přá­tel­ská a před­ví­da­telná zlo­věst­nost, která se dá vy­ře­šit tím, že budu po­kra­čo­vat v chůzi.

Na­místo toho mě ne­kli­dem plní Vr­šo­vická ulice. Nevím proč, ale ten široký pruh napříč městem za­říz­nutý do dortu budov vždycky při­nese trochu ne­jis­toty. Nevím přesně proč. Možná je to tím, že se tam v krámu dá na­ra­zit na ženu v rů­žo­vém onesie a chla­píci v tep­lá­kách a bě­žec­kých botách patří k míst­nímu ko­lo­ritu. Vždycky když někdo nosí kombo tep­láky/bě­žecké boty v si­tu­a­cích, kdy se nečeká zvý­šená fy­zická ak­ti­vita, to ne­věstí nic dob­rého. Takový člověk mi může ukrást pe­ně­ženku/te­le­fon/naději, utéct s lupem a nemůžu ho, kvůli ne­do­sta­tečné obuvi/výbavě na běh, chytit.

Před ta­ko­vými lidmi se mám na pozoru, ne před bez­ďáky na Hla­váku, kteří se stěží hýbou a ne­bez­pečí před­sta­vují tak ma­xi­málně sami pro sebe.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz