k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Vlaky

9. 3. 2017 — k47

Nejsem šotouš, ale přesto mám k vla­kové do­pravě kladný vztah (to skoro zní jako „nejsem ra­sista, ale…“ & ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████).

Stejně tak mám kladný vztah k těm malým trikům, které z ceny do­pravy něco málo usek­nou. Na­pří­klad staré lístky MHD, které re­vi­zor ne­štípe, pro­jdou jako nové. Nikdo ne­kon­t­ro­luje, co se na nich sku­tečně píše, re­vi­zor se jen pře­svědčí, že mám něco, co vypadá jako lístek PIDu a ne jen účtenku z hos­pody nebo uschlý list eu­ka­lyptu & jde dál. Někdy se u toho za­tváří, že do­o­pravdy zkoumá dobu plat­nosti, ale pak to od­mávne, i když lístek už půl dne ne­platí.

Může se stát, že večer ukážu už ne­plat­nou jíz­denku z ran­ního au­to­busu, re­vi­zor ji upřeně zkoumá. „Jo, dobrý,“ Pak se nahne zpátky. „Po­čkejte chvílí. Vy to máte do… jo, dobrý.“ Když to zkon­t­ro­luje dva­krát a pořád je to podle něj planý jízdní doklad, nebudu mu to roz­mlou­vat.

Pokud lístek nemám a nemám ani žádný starý, můžu říct, že jedu z nej­bližší před­chozí za­stávky, kde si nemůžu lístek koupit. Pak je to bez při­rážky & ještě o něco lev­nější. ████████████████████████████████████████

Když re­vi­zor hlásí „při­stou­pili, prosím kon­t­rola jíz­de­nek“, můžu ho bez­pečně ig­no­ro­vat, pro­tože vlakem už jednou prošel a můžu tvrdit, že už mě kon­t­ro­lo­val. Nikdo si ne­pa­ma­tuje jednu z mnoha tváří, které ten den pře­le­těl po­hle­dem. Tak je možné jet jízdu tam i zpátky za­darmo a to je vždycky malé ví­těz­ství nad sys­té­mem.

Nic z toho ale ne­fun­guje na re­vi­zory v zá­cviku, ti jsou stále ještě peč­liví a dávají si pozor.

Vzpo­mí­nám si, že v dobách, kdy jsem jezdil na střední, stej­nou linkou ces­to­val jeden le­gen­dární chlá­pek, který si nikdy ne­kou­pil jíz­denku. Po­u­ží­val všechny známé triky, aby se vyhnul kon­t­role – věděl kde jsou re­vi­zoři a na­stou­pil na druhém konci vlaku, když se do­stali blízko, venkem re­vi­zo­rům přešel za záda do zkon­t­ro­lo­va­ného te­ri­to­ria, po­u­ží­val úhybné ma­né­vry na zá­chody, před­stí­ral, že spí a tak dále a tak dále. Prostě le­genda.

Nikdy jsem se ne­do­zvě­děl, proč to dělá, jestli chtěl jenom ušet­řit, pro­tože neměl peněz nazbyt, nebo to dělal z prin­cipu jen proto, že mohl, pro­tože proč ne? Kdy­bych si měl tip­nout, řekl bych, že šlo o mož­nost číslo dvě.

+1: Jediní spo­lu­ces­tu­jící na ránu, jsou ti, kteří po­slou­chají hudbu nahlas. Slu­chátka nejsou žádnou no­vin­kou, tak je po­u­ží­vejte. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ Není důvod je ne­po­u­žít.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz