k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Virus

21. 8. 2017 — k47

Docela jasně si pa­ma­tuji, jak můj ob­lí­bený kar­di­o­chi­rurg jednou řekl, že HIV dneska není žádný pro­blém. Když se na to přijde brzo a nasadí se an­ti­re­tro­vi­rální léky, člověk na­ka­žený virem HIV bude žít v prů­měru jen o jeden rok méně, než zdravý je­di­nec. HIV se nikdy ne­zbaví, ten je stále na­po­řád, ale léky, které na celý život stojí něco kolem půl mi­li­onu dolarů, ho udrží naživu. Když se na to přijde pozdě a roz­vine se pl­no­hod­notný AIDS, tak je to ko­nečná.

Je po­zo­ru­hodné, jak daleko došla léčba cho­roby, která byla roz­po­znána teprve v roce 1981. Na­pří­klad prav­dě­po­dob­nost pře­nosu z matky na její dítě během tě­ho­ten­ství se s an­ti­re­tro­vi­rál­ními léky po­hy­buje kolem pou­hého jed­noho pro­centa. Čekal bych, že to bude mnohem víc, někde kolem sta pro­cent, když vezmu v potaz, že matka i dítě sdílí jeden krevní oběh.

Velká vět­šina pří­padů AIDS mimo sub-Sa­har­skou Afriku se dá vy­sto­po­vat k jed­nomu be­ze­jmen­nému člo­věku, který pře­nesl virus z Haiti do Spo­je­ných Států někdy kolem roku 1969.

Při­padá mi skoro až ne­při­ro­zené, jak sou­časný je tenhle virus. U chorob působí nor­málně, že exis­to­valy od ne­pa­měti, je zvláštní pře­mýš­let o době před chřip­kou. Třeba takový Nahý Oběd byl napsán před HIV a před AIDS, v roce 1959. Kdyby byl napsán o pár dekád poz­ději, možná by šlo o docela jinou knížku. Stránky Oběda se hemží uži­va­teli he­ro­inu a ho­mose­xu­ály a ti byli v po­čát­cích pan­de­mie dvě hlavní sku­piny na­ka­že­ných.

Dobrou zprá­vou není jen efek­ti­vita léků, ale také evo­luce. Virus se vyvíjí směrem k menší účin­nosti. Příliš smr­tící va­ri­anta zabije svého no­si­tele brzy a nemá tolik pří­le­ži­tostí se roz­ší­řit, na­proti tomu va­ri­anta, které trvá déle než přejde v pl­no­hod­notný AIDS, zů­stane v lidech dlouho a může se šířit. Stejný proces na­star­tují léky, které cílí ty nej­a­gre­siv­nější va­ri­anty viru nebo lidé s ob­rov­skou imu­ni­tou. Evo­luce je to po­zvolná, ale někde už po­zo­rují sní­žení schop­nosti viru se repli­ko­vat o 10%.

To je dobrá zpráva pro lid­stvo jako celek, ale ty již na­ka­žené to ne­za­chrání.

+1: Ide­ální virus pro zombie apo­ka­ly­psu by byl takový, který je velice na­kaž­livý, ale po pr­votní in­fekci má dlou­hou in­ku­bační dobu. Tak se může ne­roz­po­znán roz­ší­řit po celém světě & pak všechny změnit v zombie.

+2: Do­da­tek: Byl na­le­zen téměř kom­pletní genom viru ve vzorku tkáně z roku 1966

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz