k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Virtuální realita

2. 5. 2017 — k47

Myš­lenka, že budeme žít ve vir­tu­ální re­a­litě není nijak nová. Ale při­padá mi, že úvahy o VR svě­tech tak nějak im­pli­citně po­čí­taly s tím, že půjde o ne­zá­vislé médium, které nikdo nebude kon­t­ro­lo­vat, něco jako je in­ter­net (resp. byl před oli­go­poly fa­ce­booku & googlu).

Ale tak to ne­do­padne. VR svět bude někdo pro­vo­zo­vat a vlast­nit a nej­spíš to bude právě fa­ce­book, který to na­rou­buje jako další vrstvu nad svojí he­ge­mo­nic­kou so­ci­ální síť. Ne­bu­deme žít ve vir­tu­ální re­a­litě, ale ve fa­ce­booku a to je hro­zivá myš­lenka.

Bu­douc­nost je bledá, vy­hlídky ne­ve­selé, pokud s tím něco ne­u­dě­láme a ne­od­klo­níme tok dějin. fa­ce­book musí být zničen, to je nade vše jasné.

Jeden tweet, který to dobře vy­sti­huje, mi ne­u­stále zní v hlavě:

Sur­prise: cyber­punk is ba­si­cally already here and you pro­ba­bly didn't re­a­lize it be­cause you're on the side of the cor­po­ration

+1: To, že se in­ter­net zrodil a vy­ví­jel jako de­cen­t­ra­li­zo­vaná síť mohlo být dáno hlavně tím, že jsme neměli pro­středky jak ho pro­vo­zo­vat cen­t­ra­li­zo­vaně. Nikdo nemohl na­kou­pit dost ser­verů, aby na nich rozjel soc-net vězení pro šes­tinu svě­tové po­pu­lace. De­cen­t­ra­li­zo­vaná to­po­lo­gie mohla být v té době je­di­ným ře­še­ním, které fun­go­valo. Ale od té doby uběhla už nějaká ta dekáda, máme o pár řádů rych­lejší stroje & je možné všechno pro­vo­zo­vat cen­t­ra­li­zo­vaně. Opě­vo­vaná ega­li­tář­ská svo­boda in­ter­netu se možná stane jen po­znám­kou v učeb­ni­cích dějin (a i to počítá s op­ti­mis­tic­kým před­po­kla­dem, že bude něco jako bu­douc­nost). A hlavně: V de­cen­t­ra­li­zo­va­ných služ­bách nejsou žádné prachy, když někdo chce vy­dě­lat, vy­platí se všechno cen­t­ra­li­zo­vat a obehnat to vir­tu­ál­ním ost­na­tým drátem, jak o tom mluvil Dmytri Klei­ner.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz