k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Velký Anihilátor

22. 10. 2017 — k47

V po­sled­ních dnech jsem zase začal po­slou­chat ně­která starší alba Swans & nemůžu je dostat z uší. Z jejich dis­ko­gra­fie mě dříve nadchly jejich po­slední na­hrávky jako byl The Seer nebo To Be Kind. Všechny před­chozí mi v hlavě sply­nuly do mraku těžko stra­vi­tel­ného no-wave zvuku. Ale v tomto kole po­sle­chu se mi i jejich starší kusy za­čí­nají do­stá­vat pod kůži.

Soun­d­tracks for the Blind (což měl být soun­d­track k ne­e­xis­tu­jí­címu filmu) zatím stále moc ne­mu­sím, ale takový The Great An­ni­hi­la­tor zní stále lépe a lépe. Po­slech skrývá jedno pře­kva­pení za druhým. Třeba po­ma­lou verzi Blood Pro­mise (kterou Swans hrají živě na Swans are Dead) jsem ne­če­kal. Při po­sle­chu jsem si pořád říkal, že tohle od někud znám, po­dí­vám se na název skladky, teď to dává smysl. Nebo třeba tří­mi­nu­tová My Buried Child vy­čnívá nad ostatní—me­cha­nický rytmus, který na­růstá do di­vo­kého marše, ženské vokály (které také pro­mi­nentně pro­za­řují Mother's Milk) atd atd atd. Cel­kově se mi to líbí víc, než bych čekal.

Název The Great An­ni­hi­la­tor jsem znal už dřív & použil jsem ho v ně­ko­lika po­víd­kách v českém pře­kladu Velký Ani­hi­lá­tor. V růz­ných tex­tech před­sta­vo­val různé entity. V do­om­sday party je zmíněn v názna­cích jako me­ta­fora před­sta­vu­jící zlo a zá­ro­veň jde o jméno klubu. Pak se taky vy­sky­tuje ve stej­no­jmenné po­vídce z al­ter­na­tivní re­a­lity Prahy po Pří­padu Živá po­cho­deň. Tuhle po­vídku jsem zatím nikde ne­zve­řej­nil, psal jsem ji do jedné sou­těže, po­rotci mi po­slali hod­no­cení, za kte­rého vy­ply­nulo, že text ne­vy­zněl, tak jak jsem za­mýš­lel & než ho pustím ven, chtěl bych ho to­nálně upra­vit.

Ale to od­bo­čuji od hudby. V po­slední době se mi taky za­lí­bil Hyphen & jeho al­ter­na­tivní hip-hop. Nej­no­vější track 2 Botles In má na soundcloudu jen pár tuctů pře­hrání & vět­šinu z nich mám na svě­domí já. Po­slou­chám to pořád dokola, pro­tože Hyphen má ne­bez­pečně na­kaž­livé flow.

Shodou náhod je to právě Hyphen & chy­bě­jící RSS feed jeho tracků na soundcloudu, který mě vy­pro­vo­ko­val k na­psání postu Plat­formy

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz