k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Vážka

13. 8. 2017 — k47 (♪)

Dneska jsem chtěl psát o ul­ti­mát­ních out­si­de­rech, ████████████████████, o ves­nic­kých zá­žit­cích, o cestě do Dvvle (proč, ze všech míst na pla­netě, zrovna tam?) – o těž­kých té­ma­tech, které si žádají těžká slova, ale pak mi na zdi při­stála vážka & bylo jasné, že půjde o další makro-post.

Už ně­ja­kou dobu nosím v hlavě, že by bylo super vy­fo­tit su­per­blízký detail vážky v letu. Po­cho­pi­telně s bleskem, aby její křídla byla zmrzlá na místě. Tenhle druh hmyzu vždycky chvíli le­vi­tuje v jednom bodě místě, pak na­jed­nou bez va­ro­vání pře­letí na jiné místo v pro­storu a tam zase ně­ja­kou dobu le­vi­tuje. Tyhle pro­dlevy jsou ide­ál­ním oka­mži­kem, kdy za­ú­to­čit.

Zatím jsem se k tomu ne­do­stal.

Ale pak mi na­jed­nou jedna z těchto bestií vlétla do okna a usa­dila se na stěně. V po­rov­nání s jiným hmyzem, který tu létá, je gi­gan­tická & z blízka ještě větší & po­zo­ru­hodná – slo­žené oči, člán­kové tělo a křídla jako ze skla. Ale je vidět mnohem víc na­pří­klad, že ji chybí levá zadní noha a z odrazů se dá poznat, že křídla mají po­délný profil jako vlnitý plech kvůli vyšší pev­nosti.

Za­jí­mavé bylo, že když jsem jí pak chtěl vy­ho­dit ven, nor­málně jsem ji vzal a vážka se ani ne­hnula, jako kdyby spala nebo byla omrá­čená. Teprve za ně­ko­lik vteřin ji došlo, že něco není v po­řádku & měla by něco dělat pro vlastní pře­žití.

13.8.2017 #365
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz