k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Úniky hesel

29. 8. 2017 — k47

V po­slední době se ob­je­vují zprávy o dal­ších a dal­ších úni­cích hesel z da­ta­bází vel­kých webů. V po­sled­ních dnech k nim přibyl únik 750000 jmen a hesel z mall.cz.

Jestli máte po­chyb­nosti, zdali vás ně­který z těchto úniků ne­za­sáhl, můžete si zkon­t­ro­lo­vat, jestli nejste v se­zna­mech kom­pro­mi­to­va­ných uži­va­tel­ských jmen nebo mailů & pak začít ná­le­žitě pa­ni­ka­řit. Někdy je pří­jemné žít v ne­vě­do­mosti.

V sou­vis­losti s touto ka­ta­stro­fou jsem si začal dělat po­řá­dek v mís­tech, kde jsem re­gis­tro­vaný & začal jsem ome­zo­vat možné body kon­taktu. Hodilo by se, kdy­bych aspoň věděl, kde všude jsem se za roky spa­nilé plavby mořem in­ter­netu za­re­gis­tro­val. To by byl dobrý za­čá­tek.


Jinak jsem taky začal s dalším blogem. Jme­nuje se 0xDE­AD­BEEF a jde o lehkou odnož fun­ci­o­nálně.cz. Chci tam psát krátké zkazky o tech­nic­kých pa­pe­rech a člán­cích, které jsem pře­četl, spíš pro mě, než pro hy­po­te­tické čte­náře, jako po­známky, abych ne­za­po­mněl.

Po­cho­pi­telně to běží na blogo-sys­tému, který pohání tuhle kon­činu, k47.cz a do­om­sday party blog. Ten ne­po­tře­buje žádnou da­ta­bázi a tedy ani žádné pří­stu­pové jméno/heslo, což o něco re­du­kuje mož­nost kom­pro­mi­tace.


Do toho jsem ob­no­vil da­ta­bázi (pře­vážně špat­ných) vtipů, která roky běžela v ti­chosti a v březnu z ne­zná­mého důvodu pře­stala fun­go­vat. Ex­por­to­val jsem data, nalil do tohoto blogo-sys­tému, nechal vy­ge­ne­ro­vat sta­tické stránky a teď běží na­hrá­vání na web. ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████


Jo a jednou za uher­ský rok au­to­bu­sem & zase na­ra­zím na ná­hrad­ního řidiče, který nezná místní kon­činy & po­tře­buje po­ra­dit s na­vi­gací.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz