k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ultimátní gambit

9. 12. 2017 — k47

Víte jak vypadá ul­ti­mátní gambit? Ne­mys­lím teď ša­chový manévr, ale manévr spo­le­čen­ský.

Někomu za­po­me­nete popřát k na­ro­ze­ni­nám a tak vy­tvo­říte fa­leš­nou his­torku s de­presí a schi­zofre­nií. Kvůli těmto pro­blé­mům, jste nebyli v do­sta­tečně dobrém du­šev­ním stavu, abyste někomu mohli něco popřát.

Je po­třeba pro­vést hlu­boký a dů­kladný výzkum o všech sympto­mech, vybrat mi­ni­mum nutné na to, aby po­skytly krytí pro onu lež. Musíte najít psy­cho­logy, psy­chi­atry a psy­cho­te­ra­pe­uty v okolí, zjis­tit, kdy mají or­di­nační hodiny, uložit si jejich čísla, do ka­len­dáře si přidat fa­lešné ter­míny ná­vštěv v re­a­lis­tic­kých in­ter­va­lech, pa­dě­lat re­cepty na léky, které nikdy ne­bu­dete brát, ale budou slou­žit jen jako hmotné alibi a vy­tvo­řit ne­pravé vzpo­mínky, které dají vašemu sou­čas­nému stavu his­to­ric­kou oporu. Nesmí být zřejmé, že to začalo zčis­ta­jasna. Musíte projít vzpo­mínky a pátrat po udá­los­tech, které by se daly po­va­žo­vat za rané pří­znaky cho­roby nebo její před­zvěsti. Sa­mo­zřejmě do toho musíte za­po­jit své kom­pletní okolí, pro­tože slova ces­tují všemi směry, a před nikým se nikdy ne­pro­řek­nout o fab­ri­kaci nebo jejích dů­vo­dech. Ne­zá­leží, zdali je to jen letmý známý nebo láska vašeho života, nikdo to nesmí vědět. Zá­kla­dem každé kon­spi­race je kon­zis­tence a vy tvo­říte Bor­gesov­skou fikci, která se ve své kom­plet­nosti a dů­klad­nosti stane prav­dou a pře­píše malý frag­ment his­to­rie. Všechno jen proto, abyste mohli říct: Já za to nemůžu, já jsem roz­bitý člověk, ty si s tím poraď.

Takhle vypadá ul­ti­mátní gambit. Ne­tvr­dím, že jsem ho zahrál, ale roz­hodně ho mám při­pra­vený do zásoby, kdyby něco.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz