k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twin Peaks 3-7

25. 6. 2017 — k47

Po shléd­nutí po­slední dávky dílů nového Twin Peaks mě na­padlo, že jednou z tezí nového Twin Peaks může být to, že nos­tal­gie, a pře­de­vším nos­tal­gie pro sa­motné Twin Peaks, je stu­pidní. Celá ta věc, kdy Cooper jede na au­to­pi­lota, duchem je jen napůl pří­tomný, mě na­hlo­dala. Cooper exis­tuje jen jako vi­zu­ální obraz, je po­str­ko­ván ex­ter­ními či­ni­teli a sám nic nedělá, skoro jako kdyby exis­to­val jen kvůli nos­tal­gii, musel být pří­tomný jen kvůli fa­nouškům i když se děj ubírá úplně jiným směrem a zcela ho míjí. Nová série místy působí jako ne­zá­vislý pro­jekt, ke kte­rému je re­a­lita TP při­le­pená jen jako ne­plá­no­vaný do­da­tek. Vět­šina za­jí­ma­vých scén má s his­to­ric­kým TP spo­leč­ného jen málo.

Někdy mi přijde, že Lynch pa­ro­duje sám sebe a dělá si legraci ze svého přespří­liš kryp­tic­kého stylu (šestý díl, kdy šéf po­jiš­ťo­vací spo­leč­nosti vyčte ze čmá­ra­nic něco velice dů­le­ži­tého).

Ale možná to jen ne­chápu, možná že Lynch stále ro­ze­sta­vuje fi­gurky po hrací ploše a všechno do sebe začne per­fektně za­pa­dat v druhé půlce série.

Možná. Ne­zbývá než doufat. Zatím je to tak pa­de­sát na pa­de­sát. Někdy mi to přijde jako bez­cílné blou­dění, které se ze všech sil snaží chytit TP nos­tal­gie, jindy při­jdou scény, které skvělé a i když není jasné, co přesně zna­me­nají & kam po­ve­dou.

To je asi moje hlavní ná­mitka: Není jasné, o co přesně tady jde. V prvním díle první série TP trvá 3 minuty, než Pete Mar­tell pro­nese slova „She's Dead, Wrap­ped In Plas­tic“ a tím uvede mysté­rium vraždy Laury Palmer. Všechno se začne točit kolem její smrti a každý díl se o něco při­blíží k vy­ře­šení pří­padu. Ale v nové sérii není jasně vidět žádná po­dobná kostra. O co vlastně jde? Co je hnacím mo­to­rem všeho?

V ide­ál­ním pří­padě to do­padne jako 18 hodin Mul­holland Drive – ma­toucí mysté­rium, které má do­ko­nalý smysl, v horším jako to samé, jen to nikoho nebude bavit na­to­lik, aby vy­dr­žel do po­slední epi­zody.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz