k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twin Peaks 3-16

28. 8. 2017 — k47

Nová série Twin Peaks je s každou epi­zo­dou lepší a lepší. Čekání se vy­pla­tilo. Tempo a in­ten­zita nabírá vý­razně na ob­rát­kách a je jasné, že během dvo­jice fi­ná­lo­vých epizod, které budou od­vy­sí­lány příští týden v jednom dvou­ho­di­no­vém bloku, dojde k ex­plo­ziv­nímu ro­zuz­lení. A že bude co ro­zuz­lo­vat. Dnešní šest­náctá epi­zoda za­vr­šila mnoho dě­jo­vých linek, ale přesto jich velká část zů­stává ne­vy­ře­šená a skoro se zdá, že dvě hodiny ne­mů­žou stačit.

Ná­sle­du­jící od­stavce ob­sa­hují spo­i­lery. Pokud si ne­chcete nechat nic vy­zra­dit, po­u­žijte úni­kový východ alt+f4 & uvi­díme se tu zítra.

Nej­vět­ším pře­kva­pe­ním je zpráva, že Cooper je zpátky, ne jako Dougie, ale jako spe­ci­ální FBI agent Dale Cooper. Elek­trický šok minulé epi­zody ho pro­bral k životu a vrátil do kůže ener­gic­kého, od­hod­la­ného agenta, který má po­slání a udělá všechno, aby ho splnil. Náhlá změna cha­rak­teru vy­tvo­řila pocit ur­gent­nosti, na­jed­nou celá série pře­řa­dila na vyšší ob­rátky a začala se hnát k fi­nál­nímu duelu mezi dobrým a zlým Co­o­pe­rem.

Ale nová epi­zoda není jen o pro­bu­zení našeho ob­lí­be­ného agenta. Jako vždycky je v ní mnohem víc.

Chan­tal a Hutch, za­bi­jáci s úkolem od­stra­nit Co­o­pera uvěz­ně­ného v Dou­gieho bez­rad­ném těle, po­tkali svůj konec v za­mě­řo­vači na­štva­ného a po zuby oz­bro­je­ného účet­ního. Pro­špi­ko­val je ka­no­ná­dou kulek, která by za­han­bila i Bonnie a Clyda.

Krvavá scéna přišla z ničeho nic, jakoby ná­ho­dou, a zcela změ­nila tón epi­zody. Ta se do té doby točila kolem v kómatu le­ží­cího Dou­gieho, kte­rého přišli na­vští­vit vděční bratři Mit­chu­mové, jako ob­vykle v do­pro­vodu jejich tří dívek. A právě bratři Mit­chu­mové završí kr­vepro­lití tečkou, která mě ro­ze­smála k slzám:

„What the fuck kind of ne­i­ghbor­hood is this?“ žasl Brad Mit­chum, když po­zo­ro­val pro­stří­le­nou do­dávku.

„People are under a lot of stress, Bradley.“

Duo Lynch/Frost se jako ob­vykle nebojí ob­ratně ba­lan­co­vat mezi ho­ro­rem a ko­me­dií.

Bratři Mit­chu­mové jsou ukáz­kou toho, že nové Twin Peaks je plné ne­za­po­me­nu­tel­ných ve­d­lej­ších postav. Nejen velká jména z pů­vodní série mám budu chybět, až pro­bu­zené Twin Peaks skončí, ale také všechny cha­rak­tery, které pojí Lyn­chův masivní počin do­hro­mady. Třeba takoví bratři Fuscové, ač se uká­zali jen v pár dílech, za­ne­chali silný dojem jako tro­jice po­li­cistů/de­tek­tivů, kteří nic ne­be­rou příliš vážně. Nebo třeba Fred­die – onen mladík s nad­lid­skou silou – jehož rány mají ta­ko­vou ex­plo­zivní in­ten­zitu, že během rvačky v Road­house začne hudba pře­ska­ko­vat s elek­tric­kým pras­ká­ním.

Příběh se hýbe vpřed a di­vá­kům se vy­je­vuje víc a víc z my­to­lo­gie a skryté his­to­rie Twin Peaks, často jen ve formě drob­ných no­ti­cek. V mi­nu­lém díle je vy­je­veno, že Ri­chard Horne je syn Audrey a v tom sou­čas­ném zlý Cooper la­ko­nicky pro­cedí „Go­od­bye, my son,“ a tím po­tvrdí, že je to jeho syn. V tom oka­mžiku na tom příliš ne­sejde, pro­tože Ri­chard právě zemřel, padl jako po­kusný králík v pá­t­rání zlého Co­o­pera po cestě zpátky.

Do­zví­dáme se také víc o dvoj­ní­cích, nebo tuplách, jak je ozna­čuje Tammy. Pů­vodní Dougie byl tulpa, umělá po­stava vy­ro­bená za ur­či­tým účelem. Diane poté, co jí zpráva od zlého Co­o­pera vrátí paměť, v dech be­roucí scéně pro­zradí, že jím byla zná­sil­něná a ona sama je také jen tulpa. Vy­ro­bená a ma­ni­pu­lo­vaná zlem. Proč přesně, to ještě nevíme. Stejně jako nevíme, co se stalo se sku­teč­nou Diane nebo jestli vůbec někdy exis­to­vala.

Poté, co pro­zradí, „I'm in the she­riff's station. I'm not me.“ se Diane pokusí zabít všechny členy týmu Blue Rose – Go­r­dona, Al­berta a Tammy – ale je hbitě zpa­ci­fi­ko­vána rychle ta­se­nými pis­to­lemi. Dra­ma­tic­kou scénu opět završí vtipná tečka, kdy Gordon Cole (ztě­les­něný Da­vi­dem Lyn­chem) ne­vzru­šený střel­bou a tím, co se kolem něj právě stalo, pře­mýšlí nahlas: „She­riff station?“

Je jasné, že všechny stopy vedou zpátky do Twin Peaks, do po­li­cejní sta­nice, kde v cele právě sedí Chad, (prav­dě­po­dobně) Billy, bezoká žena Naido, super-silný Fred­die a James Hurley. Gordon Cole a celý tým Blue Rose o tomto cíli vědí, zlý Cooper má sou­řad­nice, hodný Cooper už je na cestě le­ta­dlem bratří Mit­chumů a Bobby Briggs má kryp­tic­kou zprávu od majora Bri­g­gse, že se musí opět vy­pra­vit do zá­had­ných lesů kolem Twin Peaks.

Všechny dějové linky, které série doteď na­čr­tá­vala, smě­řují do sin­gu­lár­ního bodu zá­vě­rečné kon­fron­tace. Všechny kromě jedné: Audrey Horne. Její příběh běží pa­ra­lelně s kul­mi­nací třetí série, jakoby od­dě­lený ne­vi­di­tel­nou stěnou. Jak ona bude za­pa­dat do vý­sledné mo­zaiky? To nevím, ale nemůžu se dočkat na finále, o kterém je už teď více než jasné, že to bude všechno, co si fa­noušci série přáli a možná, že ještě mnohem víc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz