k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twin Peaks 3-11

26. 7. 2017 — k47

Po­slední epi­zoda nové série Twin Peaks byla ztra­ceně dobrá, damn good. Nebylo to nic s po­rov­nání s os­mič­kou, po­cho­pi­telně. Celá epi­zoda se ode­hrá­vala v běžné re­a­litě, ale věci se za­čí­nají hýbat & zna­telně zrych­lo­vat. Tempo je stále roz­vážné, střihy jsou dlouhé, scény téměř bez hu­deb­ního pod­kresu (+ ex­po­ziční ně­které di­a­logy ne­vy­ni­kají pře­hna­nou ele­gancí), ale něco se děje. Při­padá mi, jako kdyby se dějové linky – zatím stále při­pra­vo­vané – daly do pohybu, jako kdyby se začala trhat na­ra­tivní lavina.

Nebudu se snažit vy­svět­lit, co se děje v nové sérii, ani si ne­troufnu ob­jas­ňo­vat, co se děje v po­slední epi­zodě & jak to může zapadá do cel­ko­vého obrazu. To zatím není úplně možné, pro­tože TP3 je osm­nác­ti­ho­di­nový film a měl by se tak brát & sle­do­vat. Nicméně v po­slední epi­zodě bylo tolik skvě­lých scén a de­tailů, roz­ma­ni­tých & růz­no­ro­dých, které jedině duo Lynch/Frost dokáže pře­tvo­řit v ko­he­rentní ta­pi­se­rii pří­běhu: po­sedlé zombie-dítě v autě, Dougie jako ne­vě­domý posel dob­rých zpráv, skvělí bratři Mit­chu­mo­vém, duchem nikdy pří­tomná Candie & na­ko­nec hlava Billa Has­tingse, tedy aspoň po­lo­vina hlavy, které zů­stane při­po­jená k jeho tělu.

Nej­no­vější epi­zoda je jako vždy per­fektní kom­bi­nace humoru a hororu, která tvoří bez­vadný celek.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz