k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Twin Peaks 3-10

18. 7. 2017 — k47

Třetí série Twin Peaks je po­divná bestie, na jednu stranu nová, na druhou stranu svá­zaná dvacet pět let sta­rými okovy, není to to ani ono, hýbe se příliš pomalu, tak pomalu, že pohyb téměř není vidět a když je zpo­zo­ro­ván, není jasné kam smě­řuje. Moje dojmy byly roz­po­ru­plné, nikdy jsem nebyl zcela pře­svěd­čený, vždycky mi při­pa­dalo, že nos­tal­gické spo­jení s měs­teč­kem pod horou se dvěma vrchy je jakoby navíc, nutné k tomu, aby nová série vznikla, ale vždy jakoby pře­bý­valo. Pak však Lynch vy­stře­lil osmou epi­zodu a všechno bylo na­jed­nou jinak. Lynch pořád ví, jak di­vá­kům vzít dech z plic a pod po­vr­chem se skrývá ob­rov­ské množ­ství ex­plo­ziv­ního po­ten­ci­álu. Osmá epi­zoda mohla být před­zvěstí věcí bu­dou­cích, surre­álný blok v po­lo­vině série, který může uka­zo­vat jak může vy­pa­dat finále. Po os­mičce se věci vrá­tily do sta­rých se­dant­ních kolejí.

Pro­blém byl možná ve mě & v mých oče­ká­vá­ních. Nové Twin Peaks není série epizod nebo seriál, ale osm­nác­ti­ho­di­nový film a zatím jsme možná viděli jen první akt. Je třeba to sle­do­vat jako pře­de­hru ke kon­fliktu, ro­ze­sta­vo­vání fi­gu­rek do star­tov­ních bloků, ze kte­rých se pomalu dávají do pohybu. Nová série při­nese nej­větší po­ži­tek, když ji člověk pro­jede v jenom dlou­hém ma­ra­tonu nebo aspoň v ně­ko­lika málo dnech. Tý­denní pro­dlevy ještě zpo­ma­lují už tak roz­vážné tempo.

Na po­slední epi­zodu jsem se díval s tím, že jsem ne­pře­mýš­lel, co to zna­mená, ale kam to povede. S tímto po­hle­dem je to lepší zá­ži­tek – ne­pře­mýš­let jak jed­not­livé scény na­va­zují na mi­nu­lost, ale jako bu­douc­nost z nich může vzpla­nout. Když budu uva­žo­vat, že každá scéna má per­fektní smysl, dá se re­la­tivně pří­mo­čarý děj ex­tra­po­lo­vat do­předu.

Celé to má jen jednu vadu na kráse: Z kryp­tic­kých ná­znaků to vypadá, že Laura Palmer je dů­le­žitá už od sa­mot­ného po­čátku a její osud byl před­ur­čen dlouho do­předu (v osmé epi­zodě byla sym­bo­licky se­slána na Zemi a v té po­slední Log Lady říkala Laura is the one). Pre­fe­ro­val bych, kdyby její osud byl pouhou ne­šťast­nou shodou okol­ností a ona byla jen ná­ho­dou chy­cená do sítě zla, která nemá žádnou logiku, žádný plán, jen se roz­růstá jako ra­ko­vina a může po­hl­tit a ke dnu stáh­nout kaž­dého, vinné i ne­vinné.

Ale zatím není jisté, jaká je její role z hle­diska kos­mic­kého de­ter­mi­nismu. Může jít jen o způsob jak pev­něji při­vá­zat novou sérii k té staré.


+1: V hu­dební za­rážce za epi­zo­dou mimo jiné hraje Moby a také Re­be­kah Del Rio, která před pat­nácti lety v Mul­holland Drive zpí­vala v klubu Si­len­cio.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz