k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tvoje problémy nejsou skutečné

29. 10. 2017 — k47

Jestliže pra­vi­dlo in­ter­netu číslo jedna je Nikdy nečtěte ko­men­táře na you­tube, pra­vi­dlo číslo nula musí být „Nikdy nečti nic na 4chanu, tečka.“ Tohle pra­vi­dlo jsem po­ru­šil & začal se pro­dí­rat hrůzou toho webu.

OP jed­noho vlákna se ptal zdali je de­prese sku­tečná a jestli jsou o ní na­to­čeny nějaké dobré filmy. Slovo de­prese bylo uve­deno v mnoha uvo­zov­kách, takže jeho vý­chozí pozice byla jasná.

Jiný anon se ozval, že de­prese ne­e­xis­tuje a nejde o sku­teč­nou nemoc, po­cho­pi­telně. Je to prý jen ná­sle­dek špat­ných ži­vot­ních roz­hod­nutí. Nic lep­šího se nedalo čekat od klá­ves­ni­co­vých vá­leč­níků, kteří na ano­nymní image­bo­ard chodí, aby pro­je­vili svůj ne­do­sta­tek sou­citu, em­pa­tie a na chvíli si při­pa­dali mocní & u kor­mi­dla.

Nejvíc mě na pře­vlá­da­jící od­po­vědi za­ra­zila jedna kon­krétní věc. Všichni růz­nými slovy říkali to samé: Tvoje ži­votní zku­še­nost není sku­tečná.

Když jsem to ne­za­žil , pak to ne­e­xis­tuje. Lidé s roz­díl­nými zku­še­nostmi ne­mů­žou exis­to­vat. Když někdo tvrdí opak, pak musí lhát a jen si vy­mýšlí, aby získal po­zor­nost. Kde jsem to jenom slyšel? Jo, už si vzpo­mí­nám, při po­no­ření do bahna ma­no­sféry. Naše vní­mání světa je to jediné a pravé, ostatní po­hledy jsou sa­bo­táže sla­bých, kteří se snaží na­ru­šit rov­no­váhu. My známe pravdu, my víme jak by svět měl fun­go­vat, vy tomu jen od­po­ru­jete. A po­cho­pi­telně v jejich uspo­řá­dání světa jsou oni ti silní & u kor­mi­dla.

Za­jí­mavé je, že „alt-right“ plive na „SJW“ a ob­vi­ňují je z cen­zury a ome­zo­vání svo­body slova proto, že tlačí vlastní agendu. Přitom oni dělají přesně to, z čeho ob­vi­ňují své soky.


+1: Hodil jsem online archiv /pol/—nej­hor­šího boardu celého 4chanu a /r9k/—nej­u­bo­žej­šího boardu. V bu­douc­nosti bych chtěl přidat kom­pletní /pol/ od sa­mot­ných za­čátků až po sou­čas­nost a ještě velkou část /r9k/. Zatím ob­sa­huje 3GB ra­sismu a 700MB se­be­lí­tosti & mi­so­gy­nie. (Je to zkom­pri­mo­váno pro­gra­mem zstd, který není tak běžný jako zip, gzip nebo xz. To může být trochu pro­blém.)

+2: Exis­ten­tial Comics:

Stupid people often think they are more „rati­o­nal“ be­cause they don't un­der­stand the social con­text of a pro­blem, making the pro­blem simple.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz