k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Trump & konec světa

18. 9. 2017 — k47

O Trum­povi jsem tu chtěl něco napsat v dobách, kdy začalo být jasné, že ne­zmoudří, ne­začne se chovat více pre­zi­dent­sky a bude ve svém řádění po­kra­čo­vat. Chtěl jsem tu za­ne­chat pár po­bou­ře­ných slov pod­bar­ve­ných po­ba­ve­ným cy­nis­mem o tom, že je to ne­kom­pe­tentní narcis, pod­vod­ník, který sám neví, že je pod­vod­ní­kem, chro­nický lhář, který jen šíleně žvaní a lidé kolem něj se snaží uhla­dit jeho výroky, dítě, které ne­do­káže udržet po­zor­nost po delší dobu a do­stane zá­chvat vzteku, když věci nejsou dle jeho li­bosti a shodou okol­ností má pří­stup k ja­der­ným zbra­ním. Ale teď už ničím ta­ko­vým nechci ztrá­cet čas. Teď je to už jedno.

Gyles Bran­dreth v jedné epi­zodě Have I Got News For You řekl:

If as a result of his pre­si­dency the world does indeed end, won't it be mar­ve­lous if it hap­pe­ned in our time?

Nej­spíš to myslel jako vtip s pří­chutí ab­sur­dismu. Ul­ti­mátní ka­ta­k­ly­zma má tu vlast­nost, že i ti, kdo v něj věří, v hloubi duše po­čí­tají s tím, že se ne­stane právě teď ale někdy jindy. Přesto vy­já­d­řil myš­lenku, která působí stále lá­ka­věji. Ono by to bylo do­o­pravdy skvělé, kdyby ci­vi­li­zace za­nikla za nás.

Sám už dlouho ne­vě­řím, že lid­stvo má ja­kou­koli bu­douc­nost. Konec světa je jediný spra­ved­livý bůh. Kdy­bych k tomu měl při­le­pit nějaké datum, pak by to bylo přesně 16. 4. 2016, kdy se vy­pa­řily po­slední zbytky naděje. V té době jsem tím nebyl příliš nad­šený, ale teď ████████████████████: No a co? Panika ustou­pila or­ga­ni­zo­vané re­zig­naci.

Taková je také teze Do­om­sday party blogu: Ztráta víry v bu­douc­nost ci­vi­li­zace a apa­tické ode­vzdání se konci dnů, který, když bude mít sli­to­vání, přijde co nejdříve.

Do­om­sday party blog ne­u­mřel, jen se na chvíli na­chá­zel ve stavu hi­ber­nace a teď ho zase roz­jíž­dím. Mám v hlavě hrubý náčrt děje až do konce dnů a na disku pár ro­ze­psa­ných ka­pi­tol. Dneska jsem přidal jednu novou: Krá­lov­ství Soud­ného Dne. Jak je vidět už z názvu, drží se cn­t­rální teze. Příběh zatím jen ma­né­vruje, aby do sebe začaly za­pa­dat jed­not­livé díly a udá­losti se mohly dát do pohybu směrem k ex­plo­ziv­nímu finiši. Po konci ne­touží jen vy­pra­věč Adam K., ale i jiné lidé, každý k tomu má své důvody, dis­po­nuje růz­nými pro­středky a plá­nuje na­sa­dit různé tak­tiky.

DDP po­kra­čuje a Ar­maged­don se blíží.

+1: Když už jsem načal Trump, tak právě teď se vy­platí číst všechno to, co Hunter S. Thomp­son napsal o Ni­xo­novi – pro­hni­lém pre­zi­den­tovi, který byl ze své funkce se­sa­zen.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz