k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Titulky

7. 3. 2017 — k47

Občas se mi stane, že na­ra­zím na někoho, kdo se dívá na The big bang theory s českým da­bin­gem. TBBT ne­sná­ším a na te­le­vizi jsem se pře­stal dívat před eony & eony. Sa­motná myš­lenka te­le­vize mi při­padá cizí & po­divná, místo te­le­vize marním čas u in­ter­ne­to­vého videa, což je nej­spíš horší. S tím tu teď ale nechci ztrá­cet čas.

Když se chvíli za­po­slou­chám do da­bingu, vždycky má stejný dopad: zní špatně, jakoby to byla od­flák­nutá trans­for­mace, která ne­pa­suje na pů­vodní kul­turní ar­te­fakt. Dobře mi zní snad jen Simp­so­novi, ale to bude asi jednak tím, že jsem je slyšel česky mnohem dřív než an­g­licky a druhak, že jde o dobrou da­bin­go­vou práci. Pokud můžu, pre­fe­ruju ori­gi­nál. Proč ne? Ti­tulky jsou věc, která exis­tuje v naší re­a­litě & an­g­licky ro­zu­mím (do značné míry v tom hrály roli oti­tul­ko­vané filmy & se­ri­ály).

Možná to ale zašlo příliš daleko. Asi tak 95% všeho, co čtu nebo po­slou­chám, je an­g­licky, knihy, články, videa (místo české te­le­vize sle­duju brit­ské panel show – QI, WILTY, HIGNFY, 8 out of 10 cats atd a mám větší ponětí o kul­tuře & po­li­tice v UK než té lo­kální).

Dost možná se to začíná ne­pří­jemně pro­je­vo­vat. Už ně­ja­kou dobu nemůžu po­slou­chat česká videa na you­tube, pro­tože mi zní divně a jakoby ne­pa­t­řičně. České na­dávky znějí na­prosto ne­pří­stojně (zato an­g­lické jsou fajn), ███████████████████████████████████████████████████████ a někdy se mi vybaví fráze, spo­jení nebo slovo an­g­licky a musím ho v hlavě zpětně pře­klá­dat do rod­ného jazyka (třeba frázi „un­le­ash this horror upon you“ jsem nedal v kon­ver­zač­ním tempu). Možná že jsem zašel už příliš daleko, když mám při psaní místo te­zauru ote­vřený AJ/CZ slov­ník.

V tomhle kon­textu je pří­hodný Ci­o­ra­nův citát „One does not inha­bit a coun­try; one inha­bits a lan­gu­age. That is our coun­try, our father­land – and no other.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz