k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

The Last Broadcast

19. 8. 2017 — k47

Když nemůžu spát, což se v po­slední době ne­stává často, něco si pustím. Ležím pak v po­steli s no­te­boo­kem opře­ným o hrud­ník & čekám až si mě vezme noc. Ne­dávno jsem se za po­dob­ných okol­ností díval na The Last Broad­cast & ten mě ne­do­ká­zal uspat.

Jde o found fo­o­tage horor/do­ku­ment, který je slavný hlavně tím, že o pár měsíců pře­běhl mnohem po­pu­lár­něj­šího pří­sluš­níka žánru Blair Witch. TLB sám nebyl nijak ne­ú­spěšný, jeho pro­dukce přišla na pou­hých 900 dolarů a na­ko­nec vy­dě­lal přes pět a půl mi­li­onu. To podle mě není vůbec špatný vý­sle­dek.

Film je víc než fajn & není k němu moc co dodat. Všechny po­stupy žánru jsou už pří­tomné: horor, nádech nad­při­ro­zena, do­ku­men­tární povaha, ztra­cené & na­le­zené zá­znamy na­to­čené na ne­pro­fe­si­o­nální vi­deo­tech­ni­kou, (až do po­sled­ních minut) není jasné, co se vlastně stalo atd atd. Ze za­běh­nu­tých po­řádků vy­bo­čují dvě věci: Jednak jde o do­ku­ment o do­ku­mentu – David Leigh zkoumá záznam Ste­vena Av­kasta et. al. & za druhé se zabývá tím, že celý do­ku­men­tární žánr je ná­chylný k ma­ni­pu­laci a tedy není úplně dů­vě­ry­hodný (The Killer Cutter sestří­hal na­le­zené pásky tak, aby usvěd­čily člo­věka z vraždy a na­ko­nec sám Leigh pře­kru­cuje pravdu, aby slou­žila jeho zá­mě­rům).

Taky mi přišly za­jí­mavé ně­které po­dob­nosti s in­ter­ne­to­vou sérií Marble Hor­nets (kon­krétně videi od to­theark), hlavně vi­zu­ální ele­menty jako po­ni­čený video záznam nebo po­u­žití in­ter­netu jako dě­jo­vého prvku (a to prosím v roce 1998). Nechce se mi teď hledat, jestli Troy Wagner znal TLB, ale ani bych se tomu moc ne­di­vil.

Takže za mě dobrý.

Jenom ten konec, ten byl trochu – jak to říct – po­chybný. Pů­so­bilo to dojmem, že autor chtěl pře­kva­pivý závěr, ale ne­vě­děl, jak do­sáh­nout něčeho sku­tečně pře­kva­pi­vého, a tak se uchý­lil k to­muhle klišé.

+1: TLB není první found fo­o­tage film, který spat­řil světlo světa. Toto pr­ven­ství patří snímku Can­ni­bal Ho­lo­caust z roku 1980.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz