k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

TED

14. 7. 2017 — k47 (♪)

TED je v sou­čas­nosti sy­no­ny­mum pro in­te­lek­tu­ální mastur­baci — ne­kon­čící série před­ná­šek, které se tváří velice hlu­boce & velice dů­le­žitě, ale jsou mělké jako napůl vy­schlá kaluž.

Evgeny Mo­rozov je kri­ti­kem mnoha věcí a spo­le­čen­ských fe­no­ménů & ani TEDu se ne­vy­hnul.

Ale bývaly časy, kdy TED nebyl jen špatný vtip, kdy to bylo něco nového & svě­žího & diváci upřímně věřili, že jim to při­nese ně­ja­kou in­spi­raci nebo nové po­hledy na věc, ať už ta věc byla cokoli.

Taky jsem patřil mezi ty fas­ci­no­vané, ale jako je to se vším, pr­votní okouz­lení vždycky vy­prchá, fe­ťá­kovi začnou do­chá­zet žíly, do­staví se kri­tický odstup & od­mí­tavé: „Cože, to jsem tohle žral?“ Jsou to jen sračky, spe­ci­álně na­vr­žené tak, aby se po nich určití lidé cítili dobře.

V paměti mi utkvělo pár TED-„talků“. Vět­šina z nich však spadá do ka­te­go­rie zábava/umění & vět­ši­nou se ne­tý­kají žád­ných vel­kých myš­le­nek nebo kon­fir­mač­ního zkres­lení po­da­ného jako in­spi­ra­tivní pro­slov.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz