k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svině

3. 5. 2017 — k47

In a nation run by swine, all pigs are upward-mobile and the rest of us are fucked until we can put our acts to­ge­ther: Not ne­cessa­rily to Win, but mainly to keep from Losing Com­ple­tely. (HST)

Je těžké se pro něco v po­slední době na­dchnout. Svět stále více při­po­míná místo se kterým nechci mít nic spo­leč­ného. V po­sled­ních mě­sí­cích mi ve snech fi­gu­rují hlavně dvě věci: bom­bové útoky & █████, často zkom­bi­no­vané do­hro­mady. Jediná cesta ven, zdá se, vede v pla­me­nech. V po­slední době taky za­čí­nám chápat anar­cho-pri­mi­tivsty. Ne že bych sdílel jejich ideje, ne že bych je schva­lo­val, ale aspoň jim ro­zu­mím. Věta typu „Jestli chcete něco změnit vy­hoďte do vzdu­chu da­ta­cen­t­rum“ na­jed­nou ne­pů­sobí jako za­vr­že­ní­hodné blouz­nění lu­dittů, jak by zněla před zlomem, ale jako ra­di­kální krok vpřed. Sny o cestě ven se nesou v duchu Fight Club/Mr. Robot.

Je to právě bez­vý­chod­nost a bez­na­děj, která žene lidi ke kraj­ním skut­kům. Když není naděje, že se si­tu­ace může zlep­šit mí­ro­vou cestou, když pro­gres vede kolem & do černé ni­r­vány, ná­silné činy za­čí­nají být pomalu ospra­vedl­ňo­vány.

Jasně si pa­ma­tuji na před­nášku We Few, We Happy Few, We Band of Bro­thers, která ro­ze­bí­rala, jak se z ro­zum­ných lidí stá­vají te­ro­risté.

Stejně tak si vzpo­mí­nám na jeden večer v roce 2012, kdy jsem seděl v baru TAB v dobách, kdy ještě exis­to­val, a při­znal jsem se, že vždy když slyším jméno Zeman, vybaví se mi rok 2017. V ten le­to­po­čet mělo skon­čit jeho je­do­vaté pre­zi­dent­ství & všichni dou­fali, že to bude jednou pro­vždy. Teď se píše rok 2017, TAB už dávno ne­e­xis­tuje a král svině hlásí, že to zkusí znovu. Ne že by to bylo něco zá­sad­ního, jen další kapka do moře sraček.

Willard v Apo­ca­ly­pse Now shrnul ten pocit, kdy se hrůzy na sebe kupí zdán­livě bez konce: „Oh man, the bull­shit piled up so fast in Viet­nam, you needed wings to stay above it.“

HST napsal známý Ni­xo­no­vův nekro­log pro Rol­ling Stone: He was a crook, ne­zlo­bil bych se, kdy­bych v brzké době četl něco po­dob­ného.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz