k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Statistika

20. 11. 2017 — k47

V jedné epi­zodě nové série Taskmas­tera sou­tě­žící do­stali za úkol zjis­tit, kteří z pěti se­řa­ze­ných lidí jsou finové. Nish 'cho­co­late venom' Kumar od boku vy­stře­lil otázku „Proč jsou všichni bílí?“

Podle wi­ki­pe­die (a sčí­tání z roku 2011) v Bri­tá­nii spadlo do et­nické ko­lonky „white“ 87.17% lidí. To zna­mená, že když ná­hodně z celé brit­ské po­pu­lace vyberu 5 lidí, je 50.33% šance, že všech pět bude „white“ (p = 0.87175). Jed­no­du­chá sta­tis­tika. Stačí si hodit mincí.

Nish to myslel jako vtip. Navíc za úkol bylo iden­ti­fi­ko­vat finy a tak lidé na­stou­pení v řadě vy­pa­dali jako ste­re­o­typní skan­di­náv(ci|kyně) s blond vlasy. Když se mluví o di­ver­zitě, tak by to mělo ide­álně zna­me­nat, že za­stou­pení lidí v ur­či­tém oboru od­po­vídá za­stou­pení v obecné po­pu­laci. Ne nutně víc menšin. Plus mínus.

Aby bylo za­stou­pení spra­ved­livé, muselo by ze sedmi lidí v Taskmas­teru (5 sou­tě­ží­cích, Greg Davies a jeho po­moc­ník Alex Horne) být 16% člo­věka s kořeny v Indii a 13% v Pá­kistánu. Shodou náhod 16% od­po­vídá oběma stehnům a hlavě jed­noho prů­měr­ného je­dince a 13% tvoří při­bližně nohy od kolen dolů a celé paže od ramene po ko­nečky prstů. Spra­ved­li­vého za­stou­pení by se dalo do­sáh­nout jen za pomoci zvrá­ce­ných Fran­ken­stei­nov­ských prak­tik se­ší­vání kusů těl do­hro­mady. Sta­tis­ticky vzato.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz