k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Star Wars jsou mrtvé

19. 12. 2017 — k47 (♪)

Hvězdné války jsou pro mě de­fi­ni­tivně mrtvé. Nemám žádnou touhu vidět Po­sled­ního z Jediů.

Ad­mi­rál Ackbar zemře, Leia pře­žije vakuum kosmu, Snoke zemře, zabije ho Kylo Ren, který ho poté na­hradí, Reyini rodiče jsou na­prosto bez­vý­znamní, Yoda se objeví jako duch, Phasma zemře, Be­ni­cio del Toro zradí, Laura Dern/Diane se obě­tuje, Luke v po­slední bitvě je jen ho­lo­gram, ten sku­tečný zemře.

Teď když mám za sebou všechny spo­i­lery Po­sled­ního z Jediů, můžu se vrátit k tomu, o čem jsem chtěl pů­vodně psát.

Star Wars ztra­tily status kul­turní ikony. Teď, když jsou masivně pro­du­ko­vané Disneyho stro­jem, na nich není nic zvlášt­ního, nic ma­gic­kého. Je to jen další film – ne nutně ka­ta­stro­fický, nutno dodat – který se objeví na konci kaž­dého roku od teď až do doby, kdy budeme všichni mrtví. Na vý­robní lince me­cha­nicky se­staví kom­po­nenty hvězd­ných válek do podoby, která se trochu od­li­šuje od všech pře­de­šlých filmů, ale přesto je jim všem velice po­dobná, a hned se pře­su­nou na další film. V plánu je sou­časná tri­lo­gie, tři sa­mo­statné filmy, nová tri­lo­gie a hraná série. K tomu si při­po­čí­tejte ani­mo­vané série a masivní množ­ství pu­b­li­ko­va­ných knih a komixů. Každý rok na Disneyho pažbě při­bude aspoň jeden velký zářez, přede jen Mickey Mouse musí nějak na­hra­bat ty čtyři mi­li­ardy dolarů, které za­pla­til za Lu­cas­films. Nejde o kre­a­ti­vitu nebo nějaké umě­lecké záměry, jen ma­so­vou pro­dukci obřího stroje, který se nesmí za­sta­vit, dokud z něj létají do­la­rové ban­kovky,

Hvězdné války jsou mrtvé, teď už nikoho ne­mů­žou pře­kva­pit, ne­mů­žou být ino­va­tivní, pro­tože jsou stís­něné striktní for­mulí o re­be­lii, im­pé­riu, Jedi a Sith.

Sám nemám žádnou mo­ti­vaci vy­hle­dá­vat nové star wars. Možná až se objeví na pirate bay něco lep­šího než camrip, tak možná, ale teď, eh…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz