k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Star Wars je vizuálně poutavá mrtvola

28. 12. 2017 — k47

Na­ko­nec le­tar­gie ne­vy­dr­žela, na nové Star Wars Po­sled­ního z Jediů jsem se po­dí­val & musím říct, že je to sračka.

Díval jsem se na to tak, jak bůh za­mýš­lel, abychom sle­do­vali každý bloc­kbus­ter: Camrip v po­chybné kva­litě s an­g­lic­kými ti­tulky, které vy­tvo­řil někdo, kdo znal an­g­lič­tinu a film sa­motný jen z vy­prá­vění.

Říkal jsem, že je to ex­kre­ment. To není úplně pravda. Mít tak ne­ga­tivní názor by zna­me­nalo být do filmu nějak za­in­te­re­so­vaný. Ale to jsem nebyl, při­pa­dal mi jen po­ně­kud ne­zá­živný, bez struk­tury, se spous­tou ve­d­lej­ších pří­běhů, které nikam ne­ve­dou a humoru, který ne­fun­go­val.

Kluci z RLM na The Last Jedi také neměli příliš po­zi­tivní názor & jako ob­vykle šli ve své ana­lýze do hloubky, aby vy­svět­lili co a proč, jim na Mickey Mou­sově po­sled­ním počinu nesedí. Rich Evans film shrnul jako „spo­ra­di­cally in­te­res­ting“.

Drželi se ale při zemi a jejich pitva se za­o­bí­rala struk­tu­rou a ja­zy­kem filmu. Z velké části se vy­hý­bali zá­le­ži­tos­tem fan­domu, které jsou jako ob­vykle ko­mické & zcela bi­zarní. Jiní in­ter­ne­toví kri­tici ná­ru­živě ro­ze­bí­rali díry v ději, pitvali mo­menty od­po­ru­jící kánonu (nebo jejich pojetí tohoto), pro­tože takhle to přece nedává žádný smysl. Baví se přitom o světě, ve kterém po­bí­hají kou­zel­níci s la­se­ro­vými meči.

Takhle hlu­boko do hni­do­piš­kých de­tailů ne­cí­tím po­třebu za­bí­hat. Film pro mě ne­fun­guje, je nudný. Za dvě a půl hodiny sto­páže se nic ne­stane, jeho pro­ta­go­nisté jsou na konci na stej­ném místě jako na samém po­čátku, nikdo z an­sám­blu ne­vy­rostl jako po­stava, nic se ne­stalo, jen byl ze všeho cítit nádech ni­hi­lismu. Je zcela jasné, že Mickey Mouse nemá žádný plán, nikdo si nesedl a ne­načrtl velkou dě­jo­vou klenbu, ktrerá za­střeší novou tri­lo­gii, nic ta­ko­vého, jen se plá­cají film od filmu, a cestou se snaží jen ma­xi­ma­li­zo­vat profit.

Sám nemám žádnou nos­tal­gii k star wars, ne­vy­růs­tal jsem na nich, nebyl jsem jimi od­ko­jený (při­ro­zené metody fun­go­valy mnohem lépe). Ne­hrozí tedy, že by nové filmy zka­zily moje mládí, ani jsem neměl touhu znovu prožít prv­notní ob­louz­nění. SW8 je jen nudný film, který mě ne­chyt­nul a někdy v po­lo­vině jsem chtěl, aby už skon­čil. Zčásti to bylo proto, že jsem chtěl co nejdříve sepsat všechny spo­i­lery & na­mích­nout tak pár lidí. To je ne­od­dis­ku­to­va­telný fakt, ale pře­de­vším to byla bída. Vi­zu­álně při­taž­livá bída.

Co na tom ma­rasmu bylo dob­rého? Kylo Ren byl celkem fajn, jeho roz­po­ru­plný cha­rak­ter a těžko za­dr­žo­vaná zu­ři­vost byly za­jí­mavé. Cel­kově menší rozsah bez de­strukce celých planet dal více pro­storu pro po­stavy, ale vše­chen planý humor a ná­silné vsuvky s porgy při­po­mí­naly, že tohle není film, tohle je bez­du­chá re­klama na hračky.

Ně­ja­kou dobu potom jsem viděl Me­mo­ries of Murder1 – ko­rej­ské crimi-drama z roku 2003 o pá­t­rání po pa­cha­teli první stužky sé­ri­o­vých vražd v Jižní Korei – a bylo to po­hla­zení po duši. Žádný spek­tákl, žádná snaha na­pa­so­vat film do do­de­ka­lo­gie, po­tě­šit fandy, při­nést něco nového, ba­lan­co­vat na hraně ob­rov­ských oče­ká­vání, ale jen drama, po­stavy a jejich vývoj.


  1. Dostal jsem se k tomu přes Every Frame a Pa­in­ting, které jsem vy­chva­lo­val tady.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz