k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Smrt fotografie a smrt reality

3. 12. 2017 — k47

Fo­to­gra­fie je mrtvá, ale ve světě umělé in­te­li­gence zemře ještě víc. Stejně jako re­a­lita sa­motná.

Snažit se být fo­to­gra­fem v dnešní době, kdy je fo­to­gra­fem každý, pro­tože nosí v kapse chytrý te­le­fon vy­ba­vený dobrou op­ti­kou a dobrým sen­zo­rem, nedává moc smysl. Jediné, co zatím dělí pro­fe­si­o­nál­ního fotoga od mo­bilní mo­ment­káře, je výbava a skill, ale tato mezera se vy­tr­vale zužuje.

Za pár let fo­to­gra­fie jako pro­fese nebo obecně oblast lid­ského sna­žení nebude dávat vůbec žádný smysl. Marš tech­no­lo­gie smaže nut­nost ja­kých­koli zku­še­ností, es­te­tic­kého cítění, záměru nebo do­konce i snahy.

Za tři roky jsme se v oboru umělé in­te­li­gence do­stali od De­e­pD­reamto­muhle. Není těžké si před­sta­vit, že za další tři roky budou al­go­ritmy tak efek­tivní, že budou moci ge­ne­ro­vat fo­to­re­a­lis­tické scény jen z krát­kého slov­ního popisu. Ty navíc budou vi­zu­álně mnohem za­jí­ma­vější než to, co by do­ká­zal fo­to­graf za­chy­tit a zkom­po­no­vat, a hlavně: K jejich vy­tvo­ření nebude třeba žádná výbava, námaha, plá­no­vání, kom­po­zice, ruční úprava nebo mnoho let brou­šené do­ved­nosti. Bude to jen další apli­kace pro te­le­fon.

Už teď al­go­ritmy do­ká­žou běžně pře­ná­šet vi­zu­ální styl. Na­pří­klad na tuto fotku apli­kuje styl jiného ob­rázku a vý­sled­kem je tohle (po­dobně vznikl tenhle, tenhletenhle). Vypadá to jako vědomá tvorba umělce, ale jde o vý­sle­dek au­to­ma­tic­kého pro­cesu.

Nvidia pu­b­li­ko­vala vý­sledky al­go­ritmu, který dokáže neu­ro­no­vými sítěmi ge­ne­ro­vat fo­to­re­a­lis­tické tváře lidí. O něco poz­ději někdo tak začal ge­ne­ro­vat anime po­stavy.

Idea umění jako něčeho, co může být hodné po­zor­nosti začíná vy­pa­dat na­hnutě.

Co to zna­mená pro fo­to­gra­fii?

Foťák nebo foto apli­kace bu­douc­nosti bude fun­go­vat ná­sle­dovně: Ne­u­stále snímá všechno co se mu mihne před ob­jek­ti­vem; au­to­ma­ticky vybere ty nej­lepší fotky; pro­vede edi­taci, také au­to­ma­ticky (to je možné už dnes); v pří­padě po­třeby upraví obsah snímku, přidá lidi, ode­bere před­měty, změní pozadí, udělá lidi krás­něj­šími, změní na­svět­lení, aby byl vý­sle­dek ještě za­jí­ma­vější, také au­to­ma­ticky a na­hraje ji na so­ci­ální sítě. Celý proces běží sám, ne­po­tře­buje zásah člo­věka, ten se jen může těšit z lajků.

Ale proč skon­čit tady?

Když můžu au­to­ma­ticky tvořit fo­to­re­a­lis­tické snímky, tak můžu být fo­to­gra­fem, který nikdy ne­o­pustí teplo domova a ge­ne­ro­vat uchva­cu­jící záběry z exo­tic­kých lokací, které živý člověk nikdy nemůže po­ří­dit. Buď proto, že to není fy­zicky možné nebo proto, že ta místa jed­no­duše ne­e­xis­tují.

Vzniká ne­pře­ru­šo­vaný proud za­jí­ma­vých vi­zu­ál­ních scén, ge­ne­ro­va­ných na přání, pre­dik­tivně. Lidí netřeba.

V této si­tu­aci al­go­rit­mické lži vy­hrají a staré po­řádky jsou za­sta­ralé.

Někdo to může mít za velkou di­srupci, ale to je VC blá­bo­lení. Má to mnohem větší dopady než jen krach ži­vo­bytí mi­li­onů fotogů. Začíná to ero­do­vat re­a­litu jako ta­ko­vou.

Když je možné ge­ne­ro­vat obrazy fa­lešné re­a­lity, která je k ne­ro­ze­znání od té sku­tečné, na­jed­nou důvěra v his­to­rii nebo re­a­litu samou ocha­buje. Když něco uvidím na in­ter­netu, může jít o fab­ri­kaci, může jít o sku­teč­nou udá­lost, člověk si nemůže být jistý. Může jít o fasádu, o pásku přes oči, kterou se nám někdo snaží na­sa­dit z důvodů, kterým ne­ro­zu­míme. Vez­měte si dnešní fake news a vy­ná­sobte je mi­li­o­nem. Před­stavte si kom­pletní fa­lešné re­a­lity, které jsou in­terně zcela kon­zis­tentní, před­stavte si milion au­to­ma­ticky ge­ne­ro­va­ných webů, které ohý­bají re­a­lity velice jemně a těžko po­střeh­nu­telně, tak aby pře­svěd­čily své čte­náře o lžích, před­stavte si pa­ra­lelní wi­ki­pe­dii, kde jsou Sta­li­nis­tické čistky zcela vy­ma­zány a Hitler je ten hodný. Všechno au­to­ma­ticky ge­ne­ro­váno v obřím roz­sahu; fotky, text, video, re­a­lita; Tlön, Uqbar, Orbis Ter­tius ko­nečně re­a­li­zo­ván; to všechno do roku 2025.

Co v téhle si­tu­aci udě­láte vy?

Teď, jestli omlu­víte, na mě čeká ██████████████████████████████.


+1: Trum­povy vy­tr­valé útoky na le­gi­ti­mitu médií to­muhle scé­náři vý­razně na­hrá­vají.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz