k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Slepá skvrna

25. 2. 2017 — k47

Před pár dny jsem začal číst knihu So You've Been Pu­b­licly Shamed od Jona Ron­sona, která se zabývá ve­řej­ným ha­no­be­ním pácha­ným pro­střed­nic­tvím so­ci­ál­ních sítí. Jde o mra­zivé čtení, které do­ku­men­tuje proces, jak se ze zdán­livě ro­zum­ných a vá­že­ných lidí stane roz­zu­řený lyn­ču­jící dav, který chce krev a ne­za­staví se dokud ne­zničí životy v pod­statě ná­hod­ných lidí jako trest za ba­nální pro­hřešky.

Ale o tom tu teď nechci psát.

twit­ter má ještě jednu za­jí­ma­vou vlast­nost – jde o so­ci­ální síť na­to­lik ori­en­to­va­nou na humor, vtip, ironii a sar­kas­mus, že když někdo vyjeví zne­po­ko­ju­jící pravdy o sobě (na­pří­klad nevidí důvod proč dál žít & chce se zabít), nikdo ne­za­re­a­guje, nikdo neví jak od­po­vě­dět. Je to něco tak straš­livě mimo za­běh­nuté koleje běž­ného šumu ba­na­lit, že nikdo neví & nechce se tomu vě­no­vat. Není to přece jeho zod­po­věd­nost. Ně­ko­lik sta­tusů, které můžou být vo­lá­ním o pomoc, zů­sta­nou ne­po­všim­nuty & za ně­ja­kou dobu se jeden účet nadobro odmlčí.

Na­proti tomu výzvy typu „naše malá dcerka, která má cho­robu XYZ a po­tře­buje XYZ korun na léčbu, jinak ji to položí“, které hra­ničí s emoč­ním vy­dí­rá­ním, za­žeh­nou ve­řej­nou odezvu nej­vyš­šího ka­libru & všechno je za dva nebo tři dny v po­řádku.

Na so­ci­ál­ních sítích záleží jen jak se člověk dokáže prodat a mar­ke­ting utr­pení fun­guje jako nic jiného na světě. Ale to je pro lidi, kteří se na­pří­klad na­chá­zejí v pus­ti­nách du­šev­ních chorob & nemají od­hod­lání/sílu/vůli se na­bí­zet jako děvka (pro­tože se na­pří­klad ne­snáší, ta sa­motná myš­lenka odpor ještě ze­si­luje & je v tak hlu­boké díře, že ani ne­do­káže sebrat sílu, aby vy­hle­dal od­bor­nou pomoc), pro­hraje a skončí jako mrt­vola visící na pro­vaze někde v lesích za Prahou.

Když v lese spadne strom, ale nikoho z těch, kdo to slyší, to ne­za­jímá, vydal nějaký zvuk?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz