k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Sjezd

6. 8. 2017 — k47 (♪)

Nej­lepší sjezd [na východ] od Phy je jed­no­značně trasa ██████████ – █████. Jde o šes­ti­ki­lo­me­t­rový úsek hlad­kého as­faltu, který padá dvě stě metrů do hloubky. Bo­hu­žel já jsem ho jel na špat­nou stranu, směrem do kopce na kole, které pa­ma­tuje lepší dny & s fy­zič­kou, která je z větší části jen sym­bo­lická.

5.8.2017 #365

Chtěl jsem si projet jiný rychlo-sjezd, na který si pa­ma­tuju z cyk­lis­tic­kých roků, ale uká­zalo se, že moje paměť mě kla­mala. Nebylo to tak rychlé ani rovné, jak jsem si vy­ba­vo­val. Vzpo­mí­nal jsem si na větrný tunel, vítr sviš­tící v uších & pís­kání pne­u­ma­tik o asfalt. Nicméně na­ko­nec jsem se zkla­maný ocitl dole & musel jsem nějak nabrat výšku. Ta nej­kratší cesta vedla 200 metrů do kopce. Proč ne, žeano?

O hladký & rychlý asfalt v lesích kolem Phy není nouze. Po­slední dobou lesáci opra­vují ki­lo­me­try les­ních cest & někdy to zajde tak daleko, že úsek mezi zá­vo­rami, kudy za léto ne­pro­jede jediné auto, je v lepším stavu, než sil­nice po kte­rých jezdí sku­teční lidé & ne jen sny o vy­tě­že­ném dřevě, v mnohem lepším stavu, asfalt má stále ten ne­zna­telný černý lesk & omam­nou vůni čer­s­tvě po­lo­žené vo­zovky. Po těchto úse­cích je radost sjíž­dět & ma­xi­mální možnou rych­lostí se hnát do sle­pých za­tá­ček, ná­sledky ať mi políbí prdel.

Pa­ma­tuji si taky, že někde dále na východ se v polích na­chází U-rampa – rovný kus dobré & prázdné sil­nice, která se příkře sva­žuje dolů, pak se zlomí a vede jen vzhůru. Na tomhle úseku se s těmi správ­nými pře­vody dá vy­vi­nou po­řádná rych­lost & přitom ne­hrozí žádné riziko, že mě sebere pro­ti­je­doucí auto, pro­tože tam nikdy nic ne­jezdí. Rád bych se tam po­dí­val, ale už si přesně ne­pa­ma­tuji, kde se as­fal­tová U-rampa přesně na­chází.


Za večer jsem ujel 36 ki­lo­me­trů & když jsem se vracel, zrovna zvonil umí­rá­ček.

Místo pro po­slední od­po­či­nek a po­slední po­mod­lení.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz