k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Sitcomy

5. 4. 2017 — k47 (♪)

V po­sled­ních mě­sí­cích jsem viděl pár sit­comů. Brit­ských sit­comů, po­cho­pi­telně. Byly to Man Down Grega Da­viese, Josh Joshe Wi­d­di­comba, Not Going Out Lee Macka a Upstart Crow s Da­vi­dem Mit­chellem v roli Wil­li­ama Shake­speara. První tři exem­pláře jsou pro­jekty stand-up komiků, kteří v nich hrají více či méně fik­tivní verze sebe samých.

Greg Davies byl uči­te­lem a hraje uči­tele, Josh Wi­d­di­combe je mírný a ne­motorný člověk a jeho role tomu od­po­vídá, Lee Mack hraje ne­za­měst­na­ného flá­kače s velice ob­rat­ným ja­zy­kem, 50% podle pravdy.

Když člověk zná stand-up oněch komiků, ví dobře, co čekat. Nejdál v tomto směru asi zašel Greg Davies, který pře­vzal veselé & bi­zarní epi­zody své vzdě­lá­vací ka­ri­éry téměř ver­ba­tim. U mnoha scén jsem si říkal, že tu si­tu­aci už znám z jeho stand-upů, roz­ho­vorů nebo účasti v růz­ných panel show. Nejméně podle re­a­lity mi při­padá Not Going Out, který je ze zmí­něné čtve­řice nej­více sit­co­mový. Člověk se dočká si­tu­ací, které by čekal v ty­pic­kém sit­comu. Někdo musí před­stí­rat, že je někdo jiný, ale na­ko­nec se to pro­valí atd.

Velice pří­jem­ným pře­kva­pe­ním byl Upstart Crow. Už jen to téma – sitcom se Shake­spea­rem v hlavní roli – zní za­jí­mavě. Vý­sle­dek působí jako druhá série Černé zmije a to podle mě není vůbec špatná vi­zitka.

+1: Při sle­do­vání Upstart Crow jsem měl ne­u­stále ote­vře­nou wi­ki­pe­dii. Jde o fak­to­gra­ficky přesný pořad a pár vtipů je jen pro lidi, kteří o Shake­spea­rovi něco málo vědí.

+2: Taky jsem začal s Life on Mars – Cop-show, kde se hlavní hrdina po ha­vá­rii pro­budí v roce 1973. Nápad vypadá za­jí­mavě, ale velice rychle to začalo nudit. Spo­i­ler: hrdina je v kómatu & všechno je to jen sen. Po­dí­val jsem se na první dvě epi­zody a pak jsem pro­kli­kal tu po­slední. Nic moc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz