k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Simutrans

24. 3. 2017 — k47

Koncem mi­nu­lého roku jsem po asi deseti letech zase ro­ze­hrál Si­mu­trans. Jde o trans­portní si­mu­lá­tor po­dobný TTD, kde sta­víte tratě, sil­nice, ná­draží, le­tiště, pří­stavy a vy­pra­vu­jete vlaky, lodě, auta a le­ta­dla pro pře­pravu pa­sa­žérů & zboží. Cíl je jasný: vy­dě­lat co nej­více peněz, po­ten­ci­álně víc než kon­ku­rence, pokud člověk hraje proti jiným hráčům.

Já vždycky jedu stej­ným stylem: začnu někdy hlu­boko v mi­nu­losti, třeba v herním roce 1940, snažím se rychle do­sáh­nout zis­ko­vosti a pak začnu bu­do­vat co nej­větší že­lez­niční síť pro ces­tu­jící a poštu. To je výzva, pro­tože lidé z kaž­dého města chtějí do kaž­dého jiného, takže když k exis­tu­jící síti při­po­jím jedno nové město, cel­kový provoz vzroste ±kva­d­ra­ticky. Peníze velice rychle pře­sta­nou být pro­blém, ale začíná boj s ka­pa­ci­tou. Ná­draží v hlav­ních uzlech pak rostou do mon­stróz­ních roz­měrů. Z kaž­dého vedou de­sítky kolejí na všechny strany, po nich jezdí nejdelší možné vlaky s nej­větší možnou ka­pa­ci­tou, každá kolej je vy­tí­žená na ma­xi­mum, spoje se stří­dají jeden za druhým, k ná­draží je při­po­jeno masivní le­tiště, aby zvedlo ka­pa­citu, ale přesto tam čeká 370000 lidí na od­ba­vení. Každé roz­ší­ření má pak povahu masiv­ního in­frastruk­tur­ního pro­jektu, kdy ne­stačí jen jeden pár kolejí k novému uzlu, ale jsou třeba tři nebo čtyři páry + plán pro další roz­ši­řo­vání.

Když jsem pak pokryl všechna města na herní mapě & in­frastruk­tura byla schopná ab­sor­bo­vat vše­chen provoz, začal jsem za­klá­dat nová města, která se pomalu slé­vala do obřích aglo­me­rací, jen abych zjis­til, jak daleko můžu zajít. Teď jsem někde v roce 1998, za­čí­nají se ob­je­vo­vat rychlé soupravy X2000, pořád roz­ši­řuji síť, hlavní pře­pravní me­gauzly jsou větší něž vět­šina měst, ale stále mi ne­při­padá, že jsem zašel do­sta­tečně daleko.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz