k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Simulace boha

7. 10. 2017 — k47

Znáte si­mu­lační hy­po­tézu? V po­sled­ních letech je ob­zvláště po­pu­lární na nej­vyš­ších příč­kách hi-tech prů­myslu.

Jde v pod­statě o tohle: Do­sta­tečně vy­spělá ci­vi­li­zace může začít pro­vá­dět si­mu­lace celého vesmíru nebo jeho velké části a v těchto si­mu­la­cích budou si­mu­lo­vány živé by­tosti s vě­do­mím. Pokud je tohle možné, pak s nej­větší prav­dě­po­dob­ností žijeme v si­mu­laci, pro­tože jedna ci­vi­li­zace jich může dělat mraky na­jed­nou.

Vždycky jsem měl s touhle teorií pro­blém, nikdy mi ne­dá­vala uspo­ko­jivý smysl, ne­do­chá­zelo mi proč by se vy­spělá ci­vi­li­zace pouš­těla do si­mu­lací. Pokud by to bylo jen pro zábavu, pak na to není po­třeba nic si­mu­lo­vat, na to už teď máme pro­středky: ka­pačka mor­finu po­skytne všechnu slast po které naše mozky touží a ha­lu­ci­no­genní & vní­maní ovliv­ňu­jící drogy do­ká­žou vy­ča­ro­vat nové zářivé světy. Pokud by dů­vo­dem byl výzkum, jaká může být efek­ti­vita takové si­mu­lace? Pro si­mu­laci vesmíru se nej­lépe hodí vesmír sa­motný. Není třeba nic vir­tu­a­li­zo­vat, není třeba po­čí­tat, jak čás­tice re­a­gují s jinými čás­ti­cemi, ale stačí je jen nechat re­a­go­vat. Pokud ale si­mu­lační hy­po­téza platí a vnější vesmír exis­tuje, může být v po­rov­nání s tím ním naším fa­leš­ným ob­rov­ský a jeho pra­vi­dla můžou být cizí a po­divná, a si­mu­lace naší ome­zené re­a­lity nemusí před­sta­vo­vat velký pro­blém.

Taky je otázka jestli jsme my ve­d­lej­šími efekty si­mu­lace, nebo zdali je svět si­mu­lace určený pro nás (a ještě: Jde o sdí­le­nou iluzi nebo so­lip­sis­tické peklo). Pokud je to mož­nost číslo dvě, pak tedy jako díky moc, tenhle přelud stojí za hovno.

Na wiki stránce si­mu­lační hy­po­tézy jsem na­ra­zil na tuhle větu:

Eco­no­mist Robin Hanson argues a self-in­te­res­ted high-fi­de­lity Sim should strive to be en­ter­ta­i­ning and prai­seworthy in order to avoid being turned off.

Víte jako co to zní? Jako ná­bo­žen­ství. Máme bohy – by­tosti z onoho nad­řa­ze­ného vesmíru – a víru, že když se budeme řídit ja­ký­misi pra­vi­dly, abychom je po­tě­šili, budeme spa­seni nebo aspoň ušet­řeni hněvu jiného světa.

Si­mu­lační hy­po­téza tak možná může být ma­ni­festací touhy lidí ze si­li­con valley po spi­ri­tu­ál­ním kon­taktu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz