k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Poslední signál

15. 10. 2018 — k47

Signal fes­ti­val je zvláštní akce, která na čtyři dny ve­řejné pro­story noční Prahy ozdobí celou řadou svě­tel­ných a čás­tečně i zvu­ko­vých in­sta­lací pro po­tě­chu míst­ních i ná­vštěv­níků me­t­ro­pole.

Jsem pro všechno ne­če­kané, zvláštní a ne­ob­vyklé, zvlášť ve fádním a běžném pro­středí jako je ulice města starého víc jak tisíc sto let. Nicméně in­sta­lace Sig­nalu mají ten pro­blém, že každá z nich je zá­le­ži­tostí jed­noho po­hledu. První vi­zu­ální kon­takt řekne všechno dů­le­žité – hro­mada smě­ro­va­cích desek na které září pul­zu­jící re­flek­tory, roz­pů­lené auto + pro­mí­tání ně­ja­kého filmu, pár světý­lek na Vltavě nebo pro­vazce světel v obřím plas­to­vém balonu, pro­jekce abs­trakt­ních forem na stěnu. Víte co tím chci říct? Uvidím a je mi jasno. Nemám nutkání s fo­to­nic­kou in­sta­lací strá­vit víc času a od­ha­lit její sple­tité de­taily, pro­tože – aspoň v pří­pa­dech, které jsem viděl – žádné ne­e­xis­tují. An­g­licky by se tomu říkalo gi­m­mick.

Nebyl jsem všude a ne­vi­děl jsem všechno (chtěl jsem se Prahou projít ještě jednu noc, ale na­skytly se jiné po­vin­nosti), přesto mi to letos přišlo dost slabé, žádné ka­tarzní zá­žitky jako loňský tunel světel a EDM na Sta­ro­maxu nebo drone-krychle u sva­tého Sal­vá­tora, nic co by s di­vá­kem za­třáslo, jen ex­po­zice na jedno na­dech­nutí a na jednou zpola vy­dech­nuté „hmm“.

In­sta­lace na­zvaná touch – ony řetězy světel v plas­tové bub­lině na Nám-Rep – in­ze­ro­vaná jako „čistě in­ter­ak­tivní“, byla ohra­ni­čené pásku. Lidé se nej­spíš začali řídit po­pi­sem do­slov­něji než pompézní autor za­mýš­lel a ex­po­ná­tem in­ter­a­go­vali na příliš in­ter­ak­tivní rovině. Cel­kově popisy jed­not­li­vých kusů za­vá­něly do­mýš­li­vostí – nic nikdy nebylo takové, jak to na první pohled vypadá, ale vždy šlo o něco víc, o umě­lecký zá­ži­tek, o ex­plo­raci, o pro­stor, o in­ter­akci, i když bych si do­vo­lil tip­nout, že pro vět­šinu čumilů šlo jen o ma­ličké vy­tr­žení z rutiny na které za­po­me­nou ná­sle­du­jí­cího rána.

kla­sická scéna ze Sig­nálů: Kde je ko­nečně něco za­jí­ma­vého?
nic moc k vidění
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz