k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Signal festival 2.5 - Příliš velká tma

20. 10. 2017 — k47

Hned potom se skromná po­sádka pře­pnula z módu Děsír do módu Signal.

Včera jsem začal psát report z dru­hého dne Signal festu, ale dostal jsem se jen k pre­am­buli Děsíru, než to začalo vy­pa­dat jako příliš dlouhý mo­no­blok textu. ASCII blog začal jako ko­lekce krát­kých úseč­ných epizod & tak by to mělo zůstat i nadále, pro­tože jinak to tu ne­pře­žije.

Na druhý den Sig­nalu zbý­valo pár in­sta­lací, které jsem ne­vi­děl už včera. První chvíle jsem strá­vil v davech před kos­te­lem na Ná­městí Míru, kde se mi po­da­řilo přijít o nehet. Z pro­tější budovy pro­mí­tali na fasádu kos­tela. Do­zvě­děl jsem se, že (údajně) tří­denní pro­ná­jem pro­mí­ta­cího bytu stál čtvrt mega. Dává to smysl, ne­mů­žou to udělat od­ji­nud, přijde ke slovu na­bídka a po­ptávka a nejmenší z těchto as­t­ro­no­mic­kých na­bí­dek vy­hraje.

V Rie­g­ro­vých sadech u Sokola duněl stroj, který něco říkal o ne­vy­hnu­tel­ném spo­jení bi­o­lo­gic­kého a tech­no­lo­gic­kého světa, říkal to velice přímo & ne­ne­chá­val příliš pro­storu pro vlastní in­ter­pre­taci, do­o­pravdy to říkal, do­konce i česky.

Další svě­telná in­sta­lace visela v sa­mot­ném středu sadů. Tam bylo de­fi­ni­tivně jasné, že dneska bude příliš velká tma na bles­ko­foto, téměř žádné světlo v pozadí a i na nej­slabší výkon je osle­pu­jící a pře­váží všechno ostatní. Jednou jsem zkusmo vy­stře­lil ve tmě a dvě dívky začaly ten­kými hlásky se smí­chem na­dá­vat: „Kurva, vole.“

Na ná­městí JzP byla na­in­sta­lo­vána svě­telná ex­tra­va­ganza, v pro­po­zi­cích se jasně psalo „ne­vhodné pro epi­lep­tiky.“ Na­chá­zelo se to ale upro­střed ná­městí. Hm. Doufám, že v okol­ních domech ne­byd­lel žádný epi­lep­tik, pro­tože jinak by zažit tři za­jí­mavé noci se sa­nit­kou pro jis­totu par­ku­jící u vchodu.

O jeden park níž v Sadech Sva­ta­pluxe Čecha byla po­slední za­stávka. Tam se mi po­da­řilo osle­pit jed­noho chlápka, který – za­padlý do kon­strukce zá­ří­cích balonů – vy­pa­dal za­jí­mavě, ale jeho oběť padla vniveč, pro­tože blesk v moři tem­noty nevede k nej­lep­ším vý­sled­kům, po­tře­buje okolní světlo, které vyplní pozadí něčím ak­tiv­ním. S dlou­hou zá­věr­kou se dá do­sáh­nout za­jí­ma­vých efektů jako jsou svě­telné stopy, ale jsou na to třeba fo­to­nová ra­di­ace v pozadí.

A to bylo všechno, za­jí­mavý zá­ži­tek, nejen tím, co bylo pre­zen­to­váno, ale i tím, co si z toho člověk udělal.

Ob­lí­bil jsem si blesk, hrubý, ne­u­pra­vený, přímo do tváří cizích duší, je to ná­stroj, který může vy­tvo­řit scénu jako, když sochař vy­dla­bává kus kamene, zmrazí oka­mžik i v hek­tické akci. Ně­ja­kým způ­so­bem působí jako vý­střel, jeden oka­mžik, který nelze vzít zpět.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz