k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

SGDQ

4. 7. 2017 — k47

Včera začal Summer Games Done Quick – cha­ri­ta­tivní akce spe­edrun ko­mu­nity, která běží jeden týden v kuse, během kte­rého nej­lepší z nej­lep­ších spe­edrun­nerů uka­zují svůj um & skill v celé plejádě her & to všechno pro ně­ja­kou cha­ritu – buď Méde­cins Sans Fron­tières nebo Pre­vent Cancer Foun­dation – & za sedm dní ob­vykle vy­be­rou víc jak milion dolarů. Během zimní Awesome Games Done Quick se do­konce pře­houpli přes hra­nici dvou mi­li­onů.

Občas během týdne na­la­dím twitch stream a po­dí­vám se, co se právě běží. Vět­ši­nou to není můj šálek kávy, ale někdy to je celkem za­jí­mavé. Z mi­nu­lých roč­níků se mi líbil Ninja Gaiden a po­dobné hry z NES/Sega Mega Drive éry, které jsou me­cha­nicky jed­no­du­ché, ne­u­vě­ři­telně těžké na zvlád­nutí, re­la­tivně krátké a zop­ti­ma­li­zo­vané na kost do té míry, že se někdo pokusí o Pa­ci­fist% run, pak taky sonic runy zu­ří­cího wer­s­tera mi utkvěly v paměti. Pře­kva­pivě nej­více str­hu­jící byla exhi­bice tet­risu v podání lidí s re­flexy po­lo­bohů.

+1: Ještě jedno in­spi­ra­tivní video: Loc­kwood Streets Agent 1:12 +2: Mirror's Edge runy byly celkem fajn.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz