k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sex s roboty

13. 10. 2017 — k47

Otázka, která se v po­slední době ob­je­vuje stále čas­těji: Mělo by být do­vo­leno mít sex s roboty, kteří budou do­sta­tečně reální, možná i ne­ro­ze­zna­telní od sku­teč­ných lidí?

Jde o stu­pidní dotaz. Ne­zá­leží na tom, co odpoví mo­ra­listé. Sa­mo­zřejmě, že všichni budou mrdat roboty, jenom roboty, sex mezi dvěma živými lidmi se bude stávat stále vzác­nější a za ně­ja­kou dobu bude pů­so­bit jako pře­ži­tek starého světa.

Když můžeme mít všechno po čem naše srdce touží, tak co nám brání si zvolit něco vy­bo­ču­jící z nor­málu? Jak psal Burrou­ghs v Nahém Obědě: Vy byste to ne­u­dě­lali?

Je to idi­o­tické, jako by se lidé dříve ptali: Budou lidé po­u­ží­vat chytré te­le­fony místo těch hloupých? Budou lidé po­u­ží­vat mobily nebo radši zů­sta­nou u pev­ných linek? Budou lidí po­u­ží­vat email nebo budou věrni pa­pí­ro­vým do­pi­sům? Začnou lidé jezdit v autech nebo nikdy ne­pře­sta­nou cválat na hřbe­tech koní? Budou lidí spát s roboty a na starý způsob za­po­me­nou? Sa­mo­zřejmě, že budou. Když můžou mít to co chtějí snáze a s menší ná­ma­hou. Vy byste to ne­u­dě­lali?

Dů­le­žité je detail, že můžeme mít všechno, po čem tou­žíme. Robot je jen neživá věc, je to ná­stroj, nejde o člo­věka, kte­rému můžeme mu ublí­žit. Nemá vědomí, nemá práva, když se roz­bije, kou­píme si nového. Ne­zá­leží jestli půjde o robota muže, koně nebo šes­ti­leté hol­čičky. Ne­zá­leží, když ji během po­u­ží­vání uškr­tíme. Je to jen věc, nikdo ne­při­jde k úhoně. Vy byste to ne­u­dě­lali?

Udě­lali. Teď můžete na­mí­tat, že vy nikdy, teď se vám z toho může zvedat žluč, teď se vám to může by­tostně hnusit ale za pár let si na starý svět a jeho su­žu­jící mo­rálku nikdo ne­vzpo­me­neme.

Ale jako vždycky před­po­vědi dělám proto, abych se mýlil.

+1: Tohle jsem čás­tečně na­stí­nil v po­slední části po­vídky Ho­rečka

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz