k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sen

20. 3. 2017 — k47

Moje sny jsou čím dál tím ná­sil­nější. Třeba ten o tom, jak vy­ho­díme do vzdu­chu Pa­říž­skou ulici. Se sku­pi­nou anar­chistů během noci na­pl­níme sklepy všech lu­xus­ních ob­chodů tr­ha­vi­nami a nad ránem tu jizvu na tváři města ne­cháme ex­plo­do­vat jako mo­derní Guy Fa­w­ke­sové, kteří bojují proti gen­t­ri­fi­kaci města, na­růs­ta­jí­címu roz­dílu mezi bo­ha­tými a chudými, a kteří na otázky jestli to, co dělají, je správné, od­po­ví­dají jen: „Fuck those rich swines.“

Pře­mýš­lel jsem, jaké množ­ství tr­ha­vin by bylo po­třeba k pro­ve­dení akce. Pa­říž­ská má na délku něco kolem půl ki­lo­me­tru a je tvo­řena osmi bloky domů. Dostat se do sklepa kaž­dého z nich a všechno na­stra­žit po­ti­chu by asi nebylo reálné. Jde o nej­dražší ulici v Pze & čekal bych, že tam bude fun­go­vat os­t­raha, kamery a během prv­ního ná­znaku pro­blémů bude upo­zor­něna po­li­cie.

Re­ál­nější by bylo při­pra­vit od­hod­laný tým sta lidí ve tři­ceti autech. Kolona najede do ulice od Sta­ro­měst­ského ná­městí, vozy se za­staví v rov­no­měr­ných ro­ze­stu­pech tak, aby za­pl­nily celou ulici od jed­noho konce ke dru­hému, s po­sled­ním autem všichni vyrazí do akce. Každý tým má při­řa­ze­nou svojí výlohu, roz­střelí ji, dovnitř do­táhne nálož, vleze si zpátky do auta, a čeká, až se kolona dá do pohybu. Se po­řád­ným tré­nin­kem by se to dalo stih­nout za pár minut. Jakmile po­slední auto zatočí na ná­břeží, může se to od­pá­lit.

Nevím jenom, jak reálné by bylo skrytě zor­ga­ni­zo­vat ope­raci tak vel­kých roz­měrů a jak může sto lidí v autech zmizet v centru města. Je bez­peč­nější odjet a zmizet nebo někde za­sta­vit a snažit se sply­nout?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz