k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rybaření v kanálech

14. 12. 2017 — k47

Za­hlédli jste ve měs­tech kádě s kapry? Ne. To zna­mená jediné: Ryby jsou stále ne­vy­lo­vené. Kde jsou ty ryby? Ano, přesně tak: V ka­ná­lech. A právě tam se vydal Děsír na další re­ce­sis­tic­kou vý­pravu.

Tedy říkám „vydal“, ale účast byla jen sym­bo­lická. Ukázal jsem se tam jen já a VJ, vládce Rekol, ex­pan­du­jící na východ ve snaze zbicykli­zo­vat Os­t­ravu. Jako vždycky ně­ko­lik lidí na­hlá­silo, že na 100% při­jdou, ale zima, stu­dený vítr a tma je od­ra­dila od akce. Tohle není nový pro­blém, ob­le­čení lidé začali nosit před pa­de­sáti tisíci lety, takže živly by neměly před­sta­vo­vat pře­káž­kou pro od­hod­la­ného re­ce­sistu.

Přitom to byla docela zábava.

smutný rybář musí chytat sám, pro­tože se nikdo ne­u­ká­zal #černobílá

Sám jsem ani neměl v plánu se účast­nit, chtěl jsem jen udělat pár fotek jako minule a zmizet, ale když jsem před­sta­vo­val 50% muž­stva, nedalo se svítit. VJ půjčil zá­ložní prut a šli jsme hledat správné kanály na do­sta­tečně frek­ven­to­va­ných mís­tech.

Bylo v tom něco ze­no­vého, po­stá­vat nebo po­se­dá­vat kolem po­klopu s im­pro­vi­zo­va­nými pruty, za­tímco nás obe­plou­vají davy lidí. Někdo si ani ne­všimne, jiní se po­dí­vají a jen ne­chá­pavě za­kroutí hlavou, někdo se za­směje, malé dítě se stále otáčí, za­tímco se drží mat­činy ruky, někdo se zeptá, co se děje, chy­táme ryby, jak jinak, někdo čeká, co se bude dít a když mu dojde, že tohle je všechno, že pod­sta­tou téhle ab­surdní per­for­mance je, že se žádná per­for­mance nekoná, odejde, někdo vy­táhne foťák, ale vět­šina jen pro­pluje kolem a navěky se ztratí v šumu světa.

Byla to velice klidná, re­la­xační akce.

V jednom by něco ta­ko­vého bylo těžko před­sta­vi­telné, ale dav člo­věku dodá odvahu. A dva lidé jsou už dav.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz