k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

RTFM

1. 10. 2017 — k47

Read the fuc­king manual. Tohle ob­vykle zazní, když se někdo zeptá na něco stu­pid­ního nebo je poznat, že si ta­za­tel nedal práci najít od­po­věď sám. RTFM je také jedna z věcí, kterou každý hacker se špet­kou se­be­úcty dělá až jako po­slední věc, když metoda pokus-omyl de­fi­ni­tivně se­lhala. RTFM jsem měl udělat úplně na za­čátku dnešní etudy. Ušet­řilo by to spoustu času a po­chyb­ností.

Jak jsem psal už někdy minule, chtěl jsem po­sta­vit velké & ne­zni­či­telné btrfs RAID pole ze všech disků, které se mi válí ve skříni. Ne­chtěl jsem ho im­plan­to­vat do exis­tu­jí­cího do desktopu, který mi hučí pod stolem. Ro­tu­jící disky jsou pře­kva­pivě hlučné a každý de­ci­bel navíc je zcela ne­při­ja­telný. Místo toho jsem začal s plánem B: Po­sta­vit nový levný stroj (pro­vi­zorní název rust­bucket), který hodím někam do komory a tam bude běžet až do konce věků.

Plán se dal do pohybu v sobotu ve dvě ráno, kdy jsem ob­jed­nal várku ne­zbyt­ných kom­po­nent pro rust­bucket. Velkou část jsem už měl ze star­ších strojů. Vý­sle­dek byl od samého po­čátku plá­no­ván jako fran­ken-stroj, kde se vůně nového mísí s pra­chem, pa­vu­či­nami a mrt­vými brouky starého hard­ware.

Do­dávka při­jela v neděli před po­led­nem & hned jsem začal stavět. Zatím všechno dobré.

Stavba po­čí­tačů mě vždycky bavila, není to žádná věda a na konci mám funkční stoj, který stále ještě voní no­vo­tou. Di­a­gnóza pro­blémů je o něco méně pří­jemná, ale nebývá to ne­ře­ši­telný pro­blém. Vět­ši­nou všechno vyřeší trocha in­ter­ne­to­vého hle­dání a zuřivé pro­ha­zo­vání dílů mezi po­čí­tači, abych izo­lo­val pro­blé­mo­vou sou­částku.

A právě tady začíná RTFM etapa celého ma­ra­tonu.

Po­čí­tač jsem složil, ale zjis­til jsem, že zdroj nemá všechny na­pá­jecí kabely. Po­cho­pi­telně měl ten velký 24-pinový, na nové zá­kladní desce byl další 12V ATX s osmi piny, můj starý zdroj měl jen čtyřpi­no­vou po­lo­vičku. Hmm.

Mi­mo­cho­dem: Z ně­ja­kých důvodů je onen zdroj o něco větší než pře­de­pi­sují stan­dardní ATX roz­měry & bylo tedy třeba pro­vá­dět po­měrně ra­di­kální ma­né­vry. Na­štěstí na světě není nic, co ne­vy­řeší role duct tape.

Říkám: Co teď? Nový zdroj je dal­ších pár stovek, přesně těch, které se mi nechce dávat. Není to velký pro­blém, ale tady jde o prin­cip, sakra! Rust­bucket měl být ma­ni­festací níz­ko­ná­kla­dové kre­a­ti­vity. Kaž­dých pár korun, které uříznu z ceny, před­sta­vují malé ví­těz­ství. Alza na­pří­klad pro­dává roz­ba­lené/po­u­žité zboží, které je zlev­něné o pár stovek a když bylo do­stupné, bral jsem ho.

Ve chvíli pochyb jsem se po­dí­val na wi­ki­pe­dii, abych si udělal po­řá­dek v tom, co říká ATX stan­dard, zdali každý nový zdroj, který má všechny po­třebné ko­nek­tory roz­po­hy­buje každý nový hard­ware. Koupit zdroj, který by ne­fun­go­val, bylo to po­slední co bych chtěl udělat. Před­po­slední bylo ho vůbec ku­po­vat.

Zjis­til jsem, že exis­tuje ně­ko­lik revizí první verze stan­dardu a pak ně­ko­lik dal­ších revizí ge­ne­race druhé. V tomto oka­mžiku jsem vzal do ruky manuál od zá­kladní desky, abych si ověřil jestli ne­pí­šou něco o po­třeb­ném pohonu. A tam na stránce ro­ze­bí­ra­jící na­pá­jecí ko­nek­tory mé oči spo­či­nuly na větě: Pokud máte zdroj se čtyřpi­no­vým cha­padlem, tak to bude nej­spíš v pohodě.

Takže tady závada nebude. Pro­ce­sor bylo nějaké pr­dítko od AMD, které ne­po­tře­buje žádnou extra šťávu. Proč by to jen ne­fun­go­valo?

Při­po­jil jsem zdroj – po­slední dílek mo­zaiky – a nic. Větrák běžel, ale dis­plej zůstal černý. Co teď?

Něco bylo špatně, to jediné bylo jisté. Ale co? Kon­strukce pro­bí­hala ko­ber­co­vou me­to­dou, takže bylo možné, že jsem něco zkra­to­val sta­tic­kým ná­bo­jem. Vadné mohly být paměti, deska, pro­ce­sor nebo onen po­divně velký zdroj.

Ok, známe drill, na tohle jsme vy­cvi­čení – pře­svěd­čit se, že je všechno při­po­jené, žádné po­ško­zení, vy­po­jit dráty, za­po­jit, za­pnout. Zase nic.

Po­dí­val jsem se na in­ter­net. Hmm. Hmm. Hmm. Na strán­kách vý­robce desky se psalo, že ten kon­krétní pro­ce­sor v sobě nemá in­te­gro­va­nou gra­fic­kou kartu a je třeba použít se­pa­rátní gra­fiku. To jsem věděl, psalo se to na kra­bičce od pro­ce­soru, ale deska i přesto měla ko­nek­tory na svatou tro­jici VGA/DVI/HDMI. Aha, to jsou jen vývody funkční jen když pro­ce­sor nese in­terní gra­fiku. Pokud ji nemá, nich z nic neteče. To dává smysl.

Z kra­bice sta­rých sou­čás­tek, které jsem už dávno chtěl vy­ho­dit, jsem vy­lo­vil tři gra­fické karty. Jedna stará, ale celkem vý­konná, jedna no­vější, ale bez páry a jedna tak pra­dávná, že jsem nemohl spo­čí­tat všechny její le­to­kruhy. Všechny tři jsem je po­stupně vy­zkou­šel, pro­ha­zo­val je, zkou­šel jed­not­livé PCI-e sloty a všechny VGA/DVI/HDMI pří­pojky. Pořád nic.

V té době jsem, pod vlivem do­chá­ze­jí­cích nápadů co dál, za­čí­nal po­chy­bo­vat nejen o kva­li­tách zdroje ale i dal­ších dílů. Pro­ho­dil jsem RAM za jiný modul, který fun­go­val. Nic. Pak jsem za­mě­nil zdroj za jiný slabší, který bez závad šlapal celé roky. Nic. Pak jsem vyrval zdroj z mého desktopu. Nic. Jediné dvě ne­tes­to­vané kom­po­nenty byly pro­ce­sor a zá­kladní deska, všechno kolem nic fun­go­valo někde jinde. Závada tedy musela být v ně­které z nich.

Deska nebo pro­ce­sor. Jedno z toho muselo být mrtvé. Ti­po­val jsem to na pro­ce­sor. Byl to onen zlev­něný kousek z ote­vřené kra­bice. Od­ná­šet to zpátky na re­kla­maci se mi ne­chtělo. Dovoz byl velice rychlý, ale re­kla­mace ze zákona může trvat až 30 dnů a na to se mi ne­chtělo čekat. Musí přece exis­to­vat nějaké řešení. Ku­po­vat jiný pro­ce­sor se mi ne­chtělo z důvodů, které jsem na­stí­nil výše.

Chvíle in­ter­ne­to­vání. Na strán­kách vý­robce desky jsem našel seznam pod­po­ro­va­ných pro­ce­sorů, můj model tam byl. Ale u něj drobná po­známka, že je pod­po­ro­ván až od BIOSu verze XYZ.

Tak tady je za­ko­paný pes. Měl jsem RTFM před tím, než jsem něco ku­po­val. Teď jsem v ne­li­cho­tivé si­tu­aci. Mám desku a pro­ce­sor, do­hro­mady ne­na­bo­o­tují, pro­tože po­tře­bují nový BIOS. Ale abych mohl ak­tu­a­li­zo­vat BIOS, musím nejdřív na­bo­o­to­vat. Hmm.

Kdyby se někomu doma válel za­prá­šený ne­vy­u­žitý pro­ce­sor s paticí FM2/FM2+, do­ká­zal bych mu po­skyt­nout nový domov.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz