k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rosetta a Our Ceasing Voice

3. 9. 2017 — k47

Když se na blogu post-en­gi­nee­ring ob­je­vila zmínka o novém albu nos­tal­giků prů­mys­lové síly Our Ce­a­sing Voice, začal jsem jásat. Ko­nečně něco čer­stvého od staré gardy. Den nato tam při­stála zpráva o no­vince od Ro­setty – albu Uto­pi­oid – a to mě teprve pro­bralo, jako kdy­bych v pe­ri­fer­ním vidění za­hlédl chlapa s kudlou. Ro­setta je docela jiné kafe, k ní je třeba při­stu­po­vat opa­trně.

S nej­větší obe­zřet­ností jsem tedy na­sa­dil slu­chátka a spus­til to.

Na první po­slech mi to přišlo jako docela jiná Ro­setta než ta, kterou si pa­ma­tuji, jak jsem zpo­cený a █████████████████████████ slyšel kdysi dávno ve stra­hov­ské sed­mičce (tenhle zá­ži­tek skon­čil jako zmínka v po­vídce Stro­jovny). Byla o něco jem­nější, me­lo­dič­tější, space rocko­va­tější, bez vy­řvá­va­ných vokálů, které se změní na zvu­ko­vou vlnu na vr­cholu so­nické bouře. Nej­více se té vzpo­mínce blížil track Détente.

Druhý po­slech od­ha­lil, že jsem se še­redně mýlil. Ne­po­slou­chal jsem album do­sta­tečně nahlas. Když jsem vy­to­čil volume na ma­xi­mum, všechno na­jed­nou začalo dávat smysl – masivní post-me­ta­lový zvuk, drone, sludge a hard­core tak hutný, že v sobě zcela utápí vokály. Je tu pár jem­něj­ších tracků jako třeba Ne­o­phyte Vi­si­o­nary nebo celkem vzdušný 54543 – jem­něj­ších ne v ab­so­lut­ním mě­řítku, ale ve srov­nání se zbyt­kem alba. A to finále tracku Qo­he­let – to je něco!

I když ma­xi­mální možná hla­si­tost albu dodá smyl (ve vlaku si ode mě do­konce jedna žena od­sedla, pro­tože jsem se snažil ze všech de­ci­belů pro­nik­nout do srdce Uto­pi­o­idu), Ro­setta je jedna z těch skupin, která se musí vidět a slyšet naživo. Ani ne tak vidět. Jasně si vzpo­mí­nám, že kdysi dávno v sed­mičce, když jsem se topil v moři hor­kých těl, jsem zavřel oči a nechal se hudbou te­ro­ri­zo­vat uvnitř, nebylo třeba se na nic dívat a od­vá­dět po­zor­nost jedním zby­teč­ným smys­lem. Doufám, že se Ro­setta otočí v naší Re­pub­lice mezi Horami a tenhle zá­ži­tek se může opa­ko­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz