k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Rorschachův test

12. 11. 2017 — k47

Dočetl jsem se, že Ror­scha­chův test—relikt Freu­dov­ské psy­cho­a­na­lýzy—pře­kva­pivě není úplně k ničemu. Je stále kon­tro­verzní, ale vy­ka­zuje ur­či­tou va­li­ditu & může slou­žit k de­tekci poruch myš­lení při schi­zofre­nii a dal­ších psy­cho­tic­kých po­ru­chách, a také po­ru­chách osob­nosti, hra­niční poruše a bi­po­lární poruše.

Proto když na vás doktor vy­táhne deset kar­ti­ček s in­kous­to­vými skvr­nami, nej­spíš ve vás cítí ně­kte­rou z těch méně ve­se­lej­ších poruch. Nebo taky ne, pro­tože se vý­sledky dají použít pro po­sou­zení obecné míry in­te­li­gence (ale na to exis­tují jiné ná­stroje jako třeba WAIS).

Jo a kdyby vás to za­jí­malo, in­kous­tové skvrny Ror­scha­chova testu jsou na wi­ki­pe­dii & ano, všechny vy­pa­dají jako motýli, lebky nebo—však víte—po­ně­kud su­ges­tivně.

+1: Taky se po­dí­vejte na po­ru­chy myš­lení. Je to po­čtení, které hra­ničí s ho­ro­rem. Po­ru­chy myš­lení jsou pří­buzné bludům (de­lusi­ons), ale liší se v tom, že bludy se týkají ab­nor­mál­ního obsahu myš­le­nek, ne formy. Po­sti­žený si myslí, že je na­pří­klad spa­si­tel lidské rasy a tak po­dobně. Při po­ru­chách myš­lení je sám proces myš­lení ne­or­ga­ni­zo­vaný, to se pro­je­vuje ne­or­ga­ni­zo­va­nou řečí a často jde o pro­jevy schi­zofre­nie. To, že bych ztra­til schop­nost sou­visle a lo­gicky pře­mýš­let o světě, je jedna z nej­hrůz­něj­ších před­stav. Za­jí­malo by mě, jaké je to být v kůži schi­zofre­nika se zá­važ­nou po­ru­chou myš­lení. Jak vnímá svět? Jak mu rozumí? Ro­zu­míte tomu? Teď sedím na okně a shr­bený nad klá­ves­nicí píšu tenhle článek, kdy­bych mě na­jed­nou za­chvá­tila těžká po­ru­cha myš­lení, jak bych to vnímal, jak bych viděl svět okolo? Dávalo by to ně­ja­kým způ­so­bem smysl nebo by to byl děsivý chaos?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz