k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Realita jen pro zvané

23. 9. 2017 — k47

Pá­níčku, uber zase válí. In­terně vy­vi­nul systém na­zý­vaný Grey­ball, který po­u­ží­val k účelům o je­jichž správ­nosti se dá úspěšně po­chy­bo­vat. Snaží se ode­přít jízdu lidem, kteří by dělali pro­blémy. Lidem jako jsou třeba kon­t­ro­loři do­hlí­že­jící, zdali do­dr­žují pra­vi­dla, podle kte­rých musí hrát všichni ostatní.

Když někoho zká­drují jako au­to­rity, kteří se chtějí šťou­rat v jejich byz­nysu (a podle všeho se snaží ze všech sil), ukážou mu přelud, fa­ta­mor­gá­no­vou re­a­litu, kde pro něj nikdy žádné vo­zi­dlo ne­při­jede.

To není nic nového. Zdá se, že uber se k otáz­kám etiky a le­ga­lity staví po­ně­kud ka­va­lír­sky. Jako jsou pěkné, to jo, ale kdyby jimi ztrá­celi čas, jak můžou oce­nění firmy vy­šrou­bo­vat o dal­ších 70 mi­li­ard nahoru? Těžko, takže nasrat.

Fas­ci­nu­jící je na tom ta per­vezní logika dvojí re­a­lity. Jedna pro ty, kdo platí & drží hubu, a zcela jiná pro ty, kdo mají ná­mitky na kor­po­rátní marš. Když nikdo nemůže zjis­tit, co vlastně dělají, můžou si dělat všechno, co se jim zlíbí.

Před­stavte si eshop, který kromě pra­cího prášku a banánů pro­dává ile­gální drogy, ale dokáže své uži­va­tele pro­fi­lo­vat tak do­ko­nale, že ne­zá­kon­nou na­bídku ukáže jen lidem, kteří prahnou po troše za­ká­zané che­mické vzpruhy & kteří do věci ne­za­táh­nou Zákon. Ostatní ne­u­vidí nic zá­vad­ného.

Nikdy není možné po­trestat pře­činy, které i přesto, že se staly, nejsou vidět.


+1: Ne­sou­vi­se­jící nápad na sci-fi svět: Všechny pla­nety a měsíce v ga­la­xii byly zni­čeny sérií válek a spo­leč­nost žije na uměle vy­bu­do­va­ných sta­ni­cích, které krouží kolem hvězd v ne­změr­ných prs­ten­cích kos­mic­kého smetí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz