k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Revoluce

12. 4. 2017 — k47

Nej­dražší film vůbec stál 403 mi­li­onů dolarů po in­flaci, což by mělo být něco přes 10 mi­li­ard korun. Jak velká re­vo­luce by se dala fi­nan­co­vat s těmito penězi? Ho­ly­wood by neměl na­tá­čet další Piráty z Ka­ri­biku, ale měl by za­táh­nout puč třeba v Uru­guayi. To by byl pří­klad sku­tečně ra­di­kál­ního myš­lení & ra­di­kální akce. Když má někdo tolik peněz, proč ne­na­koupí TNT a ne­vy­hodí par­la­ment malé post-ko­mu­nis­tické re­pub­liky do vzdu­chu?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz