k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čas revoluce je právě teď

11. 12. 2017 — k47

„Léčím ho jenom proto, aby z něj byl další daňový po­plat­ník,“ za­sle­chl jsem jed­noho dok­tora a za­mra­zilo mě z toho.

To, že celý systém zdra­vot­ního po­jiš­tění je mo­hutná eko­no­mická bestie, která sama na sobě pro­vádí ote­vře­nou ope­raci srdce, jen aby mohla dál sama sebe ope­ro­vat, je jasné. Ale že při­znal takhle přímo, že v celém sou­kolí ne­e­xis­tuje mo­rální hod­no­cení toho, co je dobré, ale jen ekon-kalkul, tak chladný, že kolísá těsně nad nulou kel­vinů, pů­so­bilo jako stu­dená sprcha.

Zna­mená to, že ve spo­leč­nosti, kde je vět­šina práce zcela au­to­ma­ti­zo­vána (tedy do 10 let) a lidé se z prin­cipu ne­mů­žou ak­tivně za­po­jit do kry­sího závodu, nebude exis­to­vat zdra­votní po­jiš­tění a lidé, kteří one­mocní se jed­no­duše ne­chají shnít v pří­kopě, pro­tože jsou jen eko­no­mic­kou pří­těží pro jedno pro­cento těch, kteří vlastní armády au­to­ma­tic­kých robotů? Doufám že ne, i když je mi jasné, že se to stane.

Můžeme au­to­ma­ti­zo­vat všechno jen ne em­pa­tii a soucit ně­ko­lika psy­cho­patů, kteří se ocitli na vr­cholu a pře­svěd­čili se, že kvůli své pozici jsou skvělí lidé, ži­voucí pří­klady vý­ji­meč­ných kvalit & bylo to jen kvůli tomu, že se ke světu, lidem a spo­leč­nosti obecně cho­vali jako k lejnu na chod­níku – buď ho ig­no­ro­vali nebo se ho zba­vili – a musejí v tom po­kra­čo­vat, jinak celý svět bude trpět.

Ale ne­za­po­meňte, nic nemá smysl, všechno lidské sna­žení bude in­va­li­do­váno, práce au­to­ma­ti­zo­vaná, umělá in­te­li­gence velice brzy dokáže dělat všechno, co lidé, jen lépe, včetně kre­a­ti­vity, em­pa­tie, vztahů.

V nej­lep­ším pří­padě budeme všichni mrtví. V tom horším budeme žít v ne­sku­teč­ných so­lip­sis­tic­kých svě­tech, které jsou vy­tvo­řené pro kaž­dého z nás, tak aby přesně padly na naše tužby a záliby, zcela bez kon­taktu s jinou osobou z masa a kostí. A v tom nej­hor­ším & zá­ro­veň nej­prav­dě­po­dob­něj­ším budeme umírat v bídě, za­tímco tech­no­lo­gie do­sáhla ob­rov­ských výšin, jako pod­daní ne­vlast­nící roboty.

Čas na re­vo­luci je právě teď. Od­říz­něte hlavu bestie, zbavte se vr­cholu eko­no­mické po­travní py­ra­midy. Usur­pujte pro­středky au­to­ma­tické výroby.

Ka­pi­ta­lis­mus v plně au­to­ma­ti­zo­va­ném světě nemá místo. V takové si­tu­aci jde o relikt dáv­ných časů, krutě ne­místný a ne­místně krutý.

Nikdo z nás není te­le­ko­mu­nista dnes, ale všichni jimi budeme zítra.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz