k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Realita

4. 2. 2017 — k47

Nevím jak vám, ale dneska mi re­a­li­ta přišla nějak méně re­ál­nější než ob­vykle. Možná za to mohla pořád ne úplně vy­lé­če­ná nemoc, ne­do­sta­tek spánku nebo fakt, že jsem se v Pze ███████████████████████████████████. Když jsem pro­chá­zel kolem ███████████████ směrem na ██████████, všude mnohem méně lidí, než bych čekal, ulice zalité jed­not­ným bílým svět­lem za­ta­že­né­ho zim­ní­ho po­led­ne, mě to koplo: „This is not real.“ (Větši­na mých vni­tř­ních di­a­lo­gů pro­bí­há v cizích ja­zy­cích). Na­jed­nou mi všech­no kolem při­pa­da­lo ne­sku­teč­né a cizí tím způ­so­bem, který se nedá přesně popsat, jako kdyby do sebe věci ne­za­pa­da­ly, šlo o ne­ná­pad­nou trh­li­nu, která na­zna­čo­va­la, že tohle všech­no je jenom plátno, které může každou chvíli spad­nout.

Ale pak jsem si v bage­tár­ně dal bagetu a pocit de­re­a­li­za­ce zmizel.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz