k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Realita

4. 2. 2017 — k47

Nevím jak vám, ale dneska mi re­a­lita přišla nějak méně re­ál­nější než ob­vykle. Možná za to mohla pořád ne úplně vy­lé­čená nemoc, ne­do­sta­tek spánku nebo fakt, že jsem se v Pze ███████████████████████████████████. Když jsem pro­chá­zel kolem ███████████████ směrem na ██████████, všude mnohem méně lidí, než bych čekal, ulice zalité jed­not­ným bílým svět­lem za­ta­že­ného zim­ního po­ledne, mě to koplo: „This is not real.“ (Vět­šina mých vnitř­ních di­a­logů pro­bíhá v cizích ja­zy­cích). Na­jed­nou mi všechno kolem při­pa­dalo ne­sku­tečné a cizí tím způ­so­bem, který se nedá přesně popsat, jako kdyby do sebe věci ne­za­pa­daly, šlo o ne­ná­pad­nou trh­linu, která na­zna­čo­vala, že tohle všechno je jenom plátno, které může každou chvíli spad­nout.

Ale pak jsem si v bage­tárně dal bagetu a pocit de­re­a­li­zace zmizel.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz