k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Realismus

14. 4. 2017 — k47 (♪)

Před ně­ja­kou dobou jsem tu blá­bo­lil o tom, že v dnešní době, která se zdá umělá a peč­livě aran­žo­vaná, musí exis­to­vat sílící touha po re­a­litě takové, jaká ve sku­teč­nosti jewarts and all. Přidal jsem k tomu su­pidní při­rov­nání k fo­to­gra­fii a street/candid fo­to­gra­fii.

Bylo to stěží víc než idi­o­tické blá­bo­lení. Možná může exis­tovt touha po něčem re­ál­něj­ším, ale re­a­lita jako taková skoro ne­e­xis­tuje. Vnímat ji, ji zna­mená in­ter­pre­to­vat. Když na něco na­mí­řím foťák, vyberu objekt, který chci za­zna­me­nat & všechno mimo rá­me­ček snímku zmizí. Změnil jsem kon­text. To je velice se­lek­tivní za­chá­zení s re­a­li­tou, pro­tože to co zů­stane ne­vy­řčené, je také dů­le­žité. Kom­po­zice jako taková je také ma­ni­pu­lace s re­a­li­tou.

Ná­sle­du­jící dva ob­rázky jsou stej­nou fotkou – jeden je tak jak vylezl z ghetto fotáku & ghetto ob­jek­tivu, druhý je upra­vený. Která z nich je sku­teč­nější?

Žádná. Obě jsou jen různé in­ter­pre­tace. Kolem bylo mnohem víc lesů, ale páni, ty byly tak ne­u­vě­ři­telně nudné, že zů­staly mimo. Navíc věci mimo médium sa­motné, jako je prosté pořadí a jux­ta­po­zice, mají dopad. Ve filmu je to třeba Ku­le­shův efekt.

Možná by byo vhod­nější ne­tou­žit po něčem sku­teč­něj­ším, ale po kom­plet­něj­ším po­hledu na věci takové, jaké jsou. Pro­tože i ten jeden peč­livě vy­braný snímek, který skončí na in­stagramu jako ná­stěnka vy­kon­stru­o­vané re­a­lity, je sku­tečný, jen je kolem spousta ma­chi­nací, které zů­sta­nou za­po­me­nuty & vy­ne­chány.

Možná proto mě fas­ci­nují po­hledy do zá­ku­lisí, za pre­zen­to­va­nou fasádu. Můžeme být obelhá­váni, ale musíme vědět jak to dělají. Musíme po­od­stou­pit o krok dozadu a na­sa­dit ši­ro­ko­úhlý ob­jek­tiv a za­chy­tit re­a­litu v bo­ha­tém a kon­textu, který se topí v tónech šedi.

Když na ulici po­tkáte někoho, kdo fotí selfie, za­chyťte tu si­tu­aci. Je to vaše po­vin­nost.

+1: Ale na ničem z toho ne­zá­leží, pro­tože fo­to­gra­fie jako žánr bude za pár let zcela au­to­ma­ti­zo­vaná & zby­tečná.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz