k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Svoboda, demokracie, fotografie

18. 11. 2017 — k47

Včera to v Praze žilo. Se­dm­náctý lis­to­pad, Den boje za svo­bodu a de­mo­kra­cii, Al­ber­tov, Vác­la­vax a Ná­rodní třída, fůra lidí, akce, hudba, prů­vody, ší­len­ství na každém rohu, po­zi­tivní at­mo­sféra a pocit jed­nota.

To byla ide­ální pří­le­ži­tost pro druhý photo raid — sejít se u ho­ří­cího muže, sklouz­nout dolů Vác­la­va­xem do útrob Ná­rodní Třídy, kde se koná nejvíc věcí a kon­cen­t­race lid­ských těl do­sa­huje kri­tic­kých mezí. Tam je ide­ální pro­středí začít ope­ro­vat ve stylu Bruce Gil­dena: Foťák v jedné ruce, blesk v druhé a skákat na lidi. To byl můj plán, ostatní si musejí najít své cíle.

Ten­to­krát to nebyla solo zá­le­ži­tost jako minule, ale účast stoupla tři­krát: Váš po­korný autor, S. a JM. Všechny tři spo­jo­val tenhle blog. Jeden ho psal a druzí dva ho znali. To může vy­pa­dat jako dobrá věc, jako že exis­tuje aspoň nějaké spo­jení, ale ve sku­teč­nosti to značně li­mi­tuje množ­ství his­to­rek, které můžu říct, pro­tože vět­šina z nich je právě tady na blogu. S JM jsem měl navíc jedno další spo­jení, které bylo na­to­lik bi­zarní, že mě sku­tečně vy­dě­silo. Nebudu pro­zra­zo­vat co, pro­tože sou­kromí & tak po­dobně, jen řeknu tohle: Svět je malý.

Když jsme se­stou­pili do epi­cen­tra na Ná­rodní, na­jed­nou jsem to cítil, ten pocit ne­smírné ra­dosti a ener­gie. Tohle je ono. Vy­ba­vila se mi slova HST z FALILV:

There was mad­ness in any di­rection, at any hour. […] You could strike sparks any­where. There was a fan­tas­tic uni­ver­sal sense that wha­te­ver we were doing was right, that we were win­ning…

Tri­ko­lóry na klo­pách, es­té­báci na chů­dách tyčící se nad všemi ostat­ními, české vlajky, vlajky EU a do­konce jedna NATO, transpa­renty, prů­vody, exhi­bice, or­chestr, knihovna Vác­lava Havla v prů­chodu pod le­dov­cem Nové Scény, kon­certy, dva stage na Ná­rodní, dva na Vác­la­vaxu. Bylo to skvělé a když jsem pro­plou­val davem, při­pa­dal jsem si ne­u­vě­ři­telně uvol­něný.


Tady jsou ně­které fotky, které jsem vysekl kom­bi­nací ghetto foťák + ghetto blesk. Mám ještě ně­které z dru­hého fo­to­stroje, ale zatím jsem se na ně ještě ani ne­po­dí­val. Z prin­cipu ne­mů­žou být tak dobré, jak vý­sle­dek bles­ko­vání.


Další photo raid bude nej­spíš příští sobotu, pro­tože bych to chtěl po­řá­dat každý týden.

(po­kra­čo­vání)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz