k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Svoboda, demokracie, fotografie

18. 11. 2017 — k47

Včera to v Praze žilo. Se­dm­nác­tý lis­to­pad, Den boje za svo­bo­du a de­mo­kra­cii, Al­ber­tov, Vác­la­vax a Ná­rod­ní třída, fůra lidí, akce, hudba, prů­vo­dy, ší­len­ství na každém rohu, po­zi­tiv­ní at­mo­sfé­ra a pocit jed­no­ta.

To byla ide­ál­ní pří­leži­tost pro druhý photo raid — sejít se u hoří­cí­ho muže, sklouz­nout dolů Vác­la­va­xem do útrob Ná­rod­ní Třídy, kde se koná nejvíc věcí a kon­cen­t­ra­ce lid­ských těl do­sa­hu­je kri­tic­kých mezí. Tam je ide­ál­ní pro­stře­dí začít ope­ro­vat ve stylu Bruce Gil­de­na: Foťák v jedné ruce, blesk v druhé a skákat na lidi. To byl můj plán, ostat­ní si musejí najít své cíle.

Ten­to­krát to nebyla solo zá­leži­tost jako minule, ale účast stoup­la tři­krát: Váš po­kor­ný autor, S. a JM. Všech­ny tři spo­jo­val tenhle blog. Jeden ho psal a druzí dva ho znali. To může vy­pa­dat jako dobrá věc, jako že exis­tu­je aspoň nějaké spo­je­ní, ale ve sku­teč­nos­ti to značně li­mi­tu­je množ­ství his­to­rek, které můžu říct, pro­tože větši­na z nich je právě tady na blogu. S JM jsem měl navíc jedno další spo­je­ní, které bylo na­to­lik bi­zar­ní, že mě sku­teč­ně vy­dě­si­lo. Nebudu pro­zra­zo­vat co, pro­tože sou­kro­mí & tak po­dob­ně, jen řeknu tohle: Svět je malý.

Když jsme se­stou­pi­li do epi­cen­t­ra na Ná­rod­ní, na­jed­nou jsem to cítil, ten pocit ne­smír­né ra­dos­ti a ener­gie. Tohle je ono. Vy­ba­vi­la se mi slova HST z FALILV:

There was mad­ness in any di­recti­on, at any hour. […] You could strike sparks any­whe­re. There was a fan­tas­tic uni­ver­sal sense that wha­te­ver we were doing was right, that we were win­ning…

Tri­ko­ló­ry na klo­pách, es­té­bá­ci na chů­dách tyčící se nad všemi ostat­ní­mi, české vlajky, vlajky EU a do­kon­ce jedna NATO, transpa­ren­ty, prů­vo­dy, exhi­bi­ce, or­chestr, knihov­na Vác­la­va Havla v průcho­du pod le­dov­cem Nové Scény, kon­cer­ty, dva stage na Ná­rod­ní, dva na Vác­la­va­xu. Bylo to skvělé a když jsem pro­plou­val davem, při­pa­dal jsem si ne­u­věři­tel­ně uvol­ně­ný.


Tady jsou něk­te­ré fotky, které jsem vysekl kom­bi­na­cí ghetto foťák + ghetto blesk. Mám ještě něk­te­ré z dru­hé­ho fo­to­stro­je, ale zatím jsem se na ně ještě ani ne­po­dí­val. Z prin­ci­pu nemůžou být tak dobré, jak vý­sle­dek bles­ko­vá­ní.


Další photo raid bude nej­spíš příští sobotu, pro­tože bych to chtěl pořá­dat každý týden.

(po­kra­čo­vá­ní)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz