k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svoboda, demokracie, katastrofa

19. 11. 2017 — k47

Vče­rejší raid na pou­liční oslavy se­dm­nác­tého lis­to­padu nebyl jen jed­no­značný úspěch, měl taky své stinné stránky.

Nikdo na mě ne­za­ú­to­čil. Na to tam byla příliš po­zi­tivní at­mo­sféra. Jen se mi po­da­řilo de­fi­ni­tivně zničit svůj no­te­book. V batohu mi praskla ple­chovka ener­gydrinku, sladká voda na­sy­cená ko­fei­nem zkra­to­vala ba­te­rii a teď stroj ne­re­a­guje na žádné pod­něty. Už před­tím byl ve stavu, který se dal popsat jedině jako „ghetto“—ztra­til jsem klá­vesu escape, všechny gumové vy­me­zo­vače, ba­te­rie měla nej­lepší roky za sebou, kryt, který byl v jednom rohu prasklý, drželo po­hro­madě ně­ko­lik struk­tu­rál­ních sa­mo­le­pek. To všechno se dalo přežít. Ne­dávno se ale zlomil jeden pant dis­pleje, čás­tečně jsem to spra­vil tro­chou duct tape, ale už to začalo za­chá­zet příliš hlu­boko do ghetto te­ri­to­ria a pomalu jsem pře­mýš­lel o ná­hradě. To je teď de­fi­ni­tivně roz­hod­nuté. Po­tře­buju nový po­stra­da­telný stroj.

Tady je zbytek fotek z toho dne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz