k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Proměna k47čky

1. 6. 2017 — k47

Na k47čku už příliš často nepíšu. Včera jsem tam hodil nějaký pra­dávný relikt, ale to byla vý­jimka z pra­vi­dla. Všechna akce se už ode­hrává tady na ASCII blogu. Nevím přesně, co s k47čkou bude dál. Před ně­ja­kou dobou jsem s ní po­čí­tal jako od­kla­diš­těm pro fo­to­ga­le­rie, ale me­zi­tím jsem to tady vy­lep­šil a ASCII blog spolu s foto.k47.cz už docela dobře fun­guje pro od­sy­pá­vání fotek. Na sem přijde výběr, na foto všechno netří­děné. Jediné, co bude na k47čku prav­dě­po­dobně nadále smě­řo­vat, budou po­vídky.

Tedy aspoň do doby, než pro­běhne Pro­měna.

Už ně­ja­kou dobu při­pra­vuji pře­chod ze starého blogo-sys­tému, na kterém běží k47čka, na systém, který pohání tyhle kon­činy. Pů­vodní blogo-systém je na­psaný v PHP na staré verzi Nette fra­meworku. Už ně­ko­li­krát jsem chtěl něco přidat nebo změnit, ale bře­meno starého kódu to značně ztě­žo­valo. Jednou mož­ností by bylo dělat drobné změny jak jsou třeba a na zbytek ne­sa­hat, druhou by bylo za­cho­vat da­ta­bázi, vy­ku­chat všechno ne­po­třebné a začít ze­vnitř čistit a pře­pi­so­vat na novou verzi Nette. Do toho jsem se minulý rok pustil, prošel jsem zdro­jáky, sepsal ne­po­třeb­nou funk­ci­o­na­litu, která se na­hro­ma­dila během let (pro­tože se to v době vzniku zdálo jako dobrý nápad) a začal řezat, trans­for­mo­vat da­ta­bázi, vy­mě­nil fra­mework za nej­no­vější a texaským stylem (vy­ra­zit do pus­tiny a hledat pro­blémy) opra­vo­val všechno, co mi přišlo pod ruku. Na­ko­nec blogo-systém běžel, zob­ra­zo­val web stejně jako před změnou, ale chy­běla mi ad­mi­nis­trace. Tu jsem nikdy ne­pře­dě­lal do nového.

To se uká­zalo jako hlavní pro­blém.

Ad­mi­nis­trační roz­hraní kaž­dého blogo-sys­tému mi vždycky bylo na pře­kážku. Své texty mám v pla­in­tex­to­vých sou­bo­rech v Texy! for­mátu, které jsou ver­zo­vané v gitu. To je můj vý­chozí stav, tak píšu. Když chci něco dát na net, třeba na funk­ci­o­nálne.cz, musím vzít vnitřek sou­boru, zko­pí­ro­vat ho do wor­d­pressu, uložit. To před­sta­vuje jeden zby­tečný krok a navíc není za­ru­čené, že po­slední verze u mě, je ta, která je vidět na netu.

Tenhle stav ale není vůbec nutný.

ASCII blog fun­guje naopak, vy­chází ze zdro­jo­vých sou­borů u mě na disku, všechny je projde, na­for­má­tuje texty, vy­ge­ne­ruje z nich sta­tické html sou­bory, vy­tvoří ná­hledy ob­rázků a ty pak na­hraje na in­ter­net. Stačí spus­tit jeden skript a všechny změny ve všech člán­cích jsou online. Není po­třeba žádné online ad­mi­nis­trační roz­hraní.

Navíc je celý systém velice malý. V sou­časné době (po tom co jsem přidal hodně funk­ci­o­na­lity pro usku­teč­nění Pro­měny) má méně než 1000 řádek kódu. Pů­vodní re­dakční systém byl ve srov­nání s tím gi­gan­tický a k tomu se opíral o ně­ko­lik vel­kých kniho­ven.

Takže co dál? Mám tuhle malou věc, kterou je radost po­u­ží­vat, tamtu starou věc, na kterou se mi nechce sahat, nej­radši bych se jí zbavil, ale nechce se mi ji pře­pi­so­vat do nového.

Ře­še­ním je právě Pro­měna: vzít obsah k47čky a rozjet na tomhle sys­tému.

Pak tam budu moct psát se stej­nou ele­gancí jako sem. Otázka jen zní, jestli bych měl k47čku za­kon­zer­vo­vat a ASCII pro­vo­zo­vat jako její novou verzi, nebo oba weby spojit do jed­noho mo­no­li­tic­kého celku a po­kra­čo­vat v ne­pře­ru­šo­vané linii.


+1: Na Pro­měnu mám ~150 řádků SQL skriptů, které vy­ex­por­tují celý obsah webu do for­mátu ASCII blogu + ~30 sed skriptů, které opra­vují drobné ne­do­statky.

+2: k47čka má bez po­ví­dek ~400000 slov.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz