k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Primitivní technologie

7. 5. 2017 — k47

Jeden ano­nymní (a zatím němý) Aus­tra­lan má you­tube pořad Pri­mi­tive Tech­no­logy, kde uka­zuje, jak se věci dělají s pomocí pri­mi­tivní tech­no­lo­gie – žádné mo­derní vy­mo­že­nosti, má jen jedny kraťasy a všechno, co najde v lese – vyrob ná­stroje, ob­sta­rej jídlo, roz­dě­lej oheň, postav dům a tak po­dobně. Je fas­ci­nu­jící ho sle­do­vat.

V jednom z ne­dáv­ných videí se mu po­da­řilo vy­ta­vit trochu železa. Nebyl to jeho záměr, jen uka­zo­val svojí novou pec.

Když jsem to viděl, na­padlo mě: Jak rychle by se dala re­star­to­vat spo­leč­nost, kdy­bychom měli jen sou­časné zna­losti. Řek­něme, že se stala nějaká apo­ka­ly­psa, všechny hmotné statky a vý­do­bytky ci­vi­li­zace jsou zni­čeny, ale pří­roda zů­stala za­cho­vána. Kdy­bychom se do toho po­řádně opřeli, za jak dlouho bychom se do­stali na sou­čas­nou úroveň? Nebo ale­spoň na úroveň pre-in­dustri­ální spo­leč­nosti, pro­tože pře­ko­nat ten hrbol by, bez snadno do­stup­ných fo­sil­ních paliv, ne­mu­selo být snadné/možné. Roz­hodně by to bylo rych­lejší než po­sledně, otázka zní jak moc.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz