k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pražská Republika

26. 10. 2017 — k47

Minule jsem tu nakřápl myš­lenku osa­mo­stat­nění Prahy na zbytku re­pub­liky. Od za­čátku to bylo myš­leno jako vtip. Od té doby jsem více zíral do mapy vo­leb­ních vý­sledků & teď si tím nejsem úplně jistý. Pořád je to jen vtip, v tom se nic nemění, jen je jasné, že se hlavní město od zbytku státu od­li­šuje téměř ve všem. Skoro to vypadá jako kdyby Praha byla en­klá­vou nějaké cizí země. Když se po­dí­váte na pro­centa hlasů jed­not­li­vých stran, uka­zuje se jasný obraz:

Sa­mo­zřejmě exis­tují vý­jimky, které na­ru­šují toto bi­nární roz­dě­lení. KDU-ČSL je pře­vážně mo­rav­ská zá­le­ži­tost, STAN jsou po­pu­lární ve střední tře­tině Re­pub­liky, po­dobné vzory hla­so­vání jako v Pze jsou pří­tomné v ši­ro­kém pruhu, který se táhne na­šikmo Če­chami jako jizva z duelu.

Ale pořád se matka měst od kra­jiny za jejími hra­ni­cemi liší, jak jen je možné.


Taky by mě za­jí­malo jestli jsou piráti pro­testní volbou nebo je lidé berou jako ro­zum­nou partaj. Jde o ty nejméně špatné ze špat­ných nebo o stranu se kterou lidé sou­hlasí?


Když jsem zíral do map & divoce u toho spe­ku­lo­val, došlo mi, proč byl Hunter S. Thomp­son po­li­tic­kým zá­vislá­kem.

Lidé HST nej­čas­těji znají jen jako zá­visláka z Fear and lo­athing in Las Vegas. On byl však velice ak­tiv­ním no­vi­ná­řem, který psal o po­li­tice a po­krý­val ně­ko­li­kery volby, pře­vážně ty pre­zi­dent­ské, které na trůn země svo­body do­sa­dily Ri­charda Milhouse Nixona.


+1: V mojí dědině jeden člověk hla­so­val pro DSSS. To je přesně o jed­noho člo­věka víc, než by mělo v ide­ál­ním­pří­padě být.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz