k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Prázdný prostor

23. 2. 2017 — k47

Co dělat, když se pro­bu­dím, ne­cí­tím se nej­lépe & při­padá mi, že mo­rální kolaps je na spad­nutí? Obout se do █████████████████████████, do kapsy strčit ghetto foťák se dvěma ghetto ob­jek­tivy a vy­ra­zit na dva­náct ki­lo­me­trů po­chodu napříč lesy, které se ma­látně pro­bou­zejí ze zimy. Roz­hodně je to lepší než jiné al­ter­na­tivy, pro­tože to vede jen k otla­če­ným patám a pár fotkám tající kra­jiny, potoků v barvě in­koustu a ne­ko­nečné šedé oblohy + po­ku­sům s ne­ga­tiv­ním pro­sto­rem.

U té po­slední jsem ne­plá­no­val, aby vy­pa­dala zrovna takhle, ale (jako pů­vodní Star Wars) byla za­chrá­něna ve střižně. Ob­rov­ská prázd­nota ne­ga­tiv­ního pro­storu je za­jí­mavá.

Seriál Mr Robot byl na tomhle vi­zu­ál­ním stylu po­sta­vený a velice efek­tivně ho vy­u­ží­val k vy­tvo­ření tís­nivé, na­pjaté a ne­pří­jemné at­mo­sféry. Ně­které scény to do­ta­ho­valy do ab­surd­ních roz­měrů, kdy něčí hlava je na­pa­so­vaná dole u kraje, dívá se ven ze záběru a zbytek fil­mo­vého po­líčka je na­pl­něný jen prázd­no­tou.

Měl bych to dělat čas­těji – vy­ra­zit a dívat se.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz