k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Policejní operace

10. 5. 2017 — k47

Dneska jsem se taky mimo jiné otřel kolem de­mon­strace proti Velké Dvojce Ba­bi­šovi a Ze­ma­novi. Mělo to začít v šest na Vác­la­váku, ale ještě než se ro­ze­zněl star­to­vací vý­střel, horní po­lo­vina ná­městí byla za­pl­něná a při­chá­zeli stále další a další lidé. Rozsah celé ope­race byl im­po­zantní, čtvrt hodiny po startu, když jsem ob­chá­zel blok těl, abych dostal pojem o roz­mě­rech a počtu lidí, ze­spoda ná­městí stále vy­vě­ral ne­u­stálý proud nových a nových lidí, při­pra­ve­ných pro­je­vit svůj ne­sou­hlas s klauni­tou­rou u kor­mi­dla. Při­chá­zeli další a další a vy­pa­dalo to, že to nemá konce. Bylo jasné, že se vzed­mul ne­spo­ko­jený hlas & bylo to krásné.

Sám jsem se ne­zdr­žel nijak dlouho, nějak mě to moc ne­chytlo, málo chaosu v uli­cích & navíc jsem dělal jinou věc.

Když jsem od­chá­zel, začal jsem si všímat roz­sahu po­li­cejní ope­race, která de­mon­straci ob­klo­po­vala skoro ne­po­všim­nutá. Davy na obou kraj­ních chod­ní­cích Vác­la­váku byly in­fi­ko­vané Zá­ko­nem, v davu stálo Sau­ro­novo oko a pár dal­ších po­li­cej­ních aut, ale oproti jiným akcím byl poměr de­mon­stranti/Zákon na­klo­něn ve pro­spěch běž­ných lidí.

Vše­chen Zákon čekal ukli­zený v uli­cích, které vy­bí­haly z ná­městí: kolona čer­ných do­dá­vek, kolem které lel­ko­vali rváči Zákona v černém, ne­prů­střelné vesty a taky, a vzadu a kon­t­rolní vůz – hra­natá do­dávka hnusná jako hřích, skrz ote­vřené okýnko jsem viděl ob­ra­zovky, na kte­rých běžel přímý přenos z ná­městí. Zákon odsud sle­do­val si­tu­aci & kdyby se něco začalo srát, vyšle svoje rváče do akce. Na twit­teru jsem četl, že prý (podle jed­noho zdroje), Zákon dostal echo, že se ukáže 10 až 20 tisíc lidí. Kdyby se něco stalo, bylo by třeba určité síly, aby se dav této ve­li­kosti zpa­ci­fi­ko­val.

Sám jsem byl taky trochu pa­ra­no­idní. Kdyby někdo toužil pro­je­vit svůj ne­sou­hlas pro­střed­nic­tvím bomb nebo střel­ných zbraní, ta de­mon­strace byla ide­ální cíl. Nebylo by třeba mířit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz