k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pokrok

11. 5. 2017 — k47

Když někdo nabízí jed­no­du­chá řešení slo­ži­tých pro­blémů, vět­ši­nou jde o de­ma­goga.

Ne­dávno jsem za­kopnul o Muskův výrok: If the rules are such that you can't make pro­gress, then you have to fight the rules, který taky zapadá do ka­te­go­rie clic­kbait plánů na všechny svě­tové pro­blémy.

Je to jedna osa­mo­cená věta vy­tr­žená z kon­textu, ale to není moc dů­le­žité, pro­tože kon­text je takový, jaký by ho člověk čekal. Navíc: Čte­náři si za­pa­ma­tují jen tuhle větu & začnou si ji dávat jako bio na twit­ter profil, což bylo přesně místo, kde jsem o tenhle in­te­lek­tu­ální klenot zakopl.

Hlavní vý­čitka k němu je ta, že jde o kla­sic­kou li­ber­ta­ri­án­skou ré­to­riku po­kroku nade vše & má ten pro­blém, že před­po­kládá, že pokrok je au­to­ma­ticky dobrý, že pokrok, ať už to zna­mená cokoli, předčí všechny ostatní hod­noty. Termín není de­fi­no­vaný, je to jen fráze, která létá ve vzdu­cho­prázdnu, ať si každý doplní vlastní význam, ať tu floskuli naplní vlast­ními hod­no­tami, se kte­rými sou­hlasí a pak za ně bojuje.

Azbest, olov­natý benzín a DDT byly taky v jedné době zvěs­to­va­telé po­kroku a s od­stu­pem času jsme přišli na to, že to tak slavné nebylo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz