k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Podzim

1. 9. 2017 — k47

Podzim pro mě začne v oka­mžiku, kdy celý den prší, je zima a pak večer stojím před Hla­vá­kem, na město už padla noc, i když cítím, že by ještě mělo být vidět, a pro­stor kolem mi při­padá po­divně ne­při­ro­zený – mokro, chlad, tma a si­lu­ety lidí ob­te­sané os­t­rými světly hlavní budovy.

Člověk mohl na každém kroku za­hléd­nout scény, které přesně od­po­ví­daly náladě roč­ního období. V od­chodě si chlap přede mnou kupil balík šesti piv a bagetu, u kasy to se smí­chem ob­há­jil jako „sní­dani šam­pi­onů“, jako kdyby se do toho dneš­ního hnus­ného dne nemělo vůbec smysl pro­bou­zet. Na Hlav­ním jeden feťák plnil svojí jehlu opřený o ven­kovní stranu pro­sklené stěny přímo mezi dvěma dveřmi. Upřeně sle­do­val hrot in­jekce, bavil se se svým ka­ma­rá­dem a ne­vě­no­val po­zor­nost prů­vo­dům lidí, které se tla­čily dovnitř a míjely ho z obou stran. Uvnitř pak bylo na­sráno, na dvou růz­ných mís­tech a od kaž­dého místa se táhly hnědé ob­tisky šlápot.

Ob­zvláště oš­k­livý den na ob­zvláště oš­k­li­vém místě. Ne­mohlo být nejmen­ších pochyb – ten den začal podzim.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz